Roşia Montană, pe lista Europa Nostra a celor mai periclitate situri selectate pentru a fi salvate

0
165

Roşia Monta­nă a fost inclu­să, pen­tru pei­sa­jul său cul­tu­ral-isto­ric, pe lis­ta  celor mai peri­cli­ta­te şap­te situri şi monu­men­te din Euro­pa selec­ta­te pen­tru  Pro­gra­mul de advo­ca­cy şi sal­va­re, inau­gu­rat anul aces­ta, de către orga­ni­za­ţia  pen­tru patri­mo­niu Euro­pa Nostra.

Pei­sa­jul cul­tu­ral-isto­ric Roşia Monta­nă a fost selec­tat în lis­ta fina­lă,  ală­tu­ri de Amfi­tea­trul roman din Dur­res (Alba­nia), Cen­trul isto­ric al ora­şu­lui  Nico­sia (Cipru), For­ti­fi­ca­ţi­i­le Vau­ban din Bri­an­con (Franţa), Mănăs­ti­rea San  Bene­det­to Po (Ita­lia), Mănăs­ti­rea din Setu­bal (Por­tu­ga­lia) şi Bise­ri­ca  arme­neas­că Sfân­tul Ghe­or­ghe din Mar­din (Tur­cia).

Aces­te situri şi monu­men­te au fost selec­ta­te pen­tru Pro­gra­mul de advo­ca­cy şi  sal­va­re “7 Most Endan­ge­red”, ini­ţi­at anul aces­ta de Euro­pa Nos­tra în cola­bo­ra­re  cu Ban­ca Euro­pea­nă de Inves­ti­ţii şi Ban­ca de Dezvol­ta­re a Con­si­li­u­lui Euro­pei.  Anu­nţul a fost făcut de orga­ni­za­ţia pen­tru patri­mo­niu Euro­pa Nos­tra, mier­curi,  la biro­ul din Ate­na al Par­la­men­tu­lui European.

Aces­te monu­men­te şi situri au fost sele­cţio­na­te nu doar fiind­că ne spun o  poves­te fas­ci­nan­tă des­pre tre­cu­tul nos­tru comun, întă­rind sen­ti­men­tul  apar­te­nenţei la o fami­lie euro­pea­nă, dar şi pen­tru fap­tul că sunt foar­te  preţi­oa­se pen­tru comu­ni­tă­ţi­le loca­le, pro­fund anga­ja­te în sal­va­rea lor”, a  decla­rat preşe­din­te­le Euro­pa Nos­tra, teno­rul Pla­ci­do Domingo.

Cites­te mai mult pe REALITATEA.NET.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply