Remus Cernea a depus la Senat un proiect legislativ privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri

0
156

Depu­ta­tul inde­pen­dent Remus Cer­nea a depus marţi, la Senat, un pro­iect pen­tru modi­fi­ca­rea Legii mine­lor care pre­ve­de inter­zi­ce­rea teh­no­lo­gi­i­lor de mine­rit pe bază de cia­nuri.

În ini­ţi­a­ti­va legi­sla­ti­vă, care este sem­na­tă de 40 de par­la­men­tari din toa­te gru­pu­ri­le, depu­ta­tul Remus Cer­nea cere inter­zi­ce­rea uti­li­ză­rii teh­no­lo­gi­i­lor de mine­rit pe bază de cia­nuri în ori­ce eta­pă a exploa­tă­rii auru­lui şi argin­tu­lui sau a pro­ce­să­rii şi înno­bi­liă­rii rezi­duu­ri­lor.

Uti­li­za­rea teh­no­lo­gi­i­lor de mine­rit pe bază de cia­nuri este inter­zi­să, în ori­ce eta­pă a exploa­tă­rii auru­lui şi argin­tu­lui sau a pro­ce­să­rii şi înno­bi­lă­rii rezi­duu­ri­lor. În ter­men de maxim 12 luni de la data publi­că­rii în Moni­to­rul Ofi­ci­al a aces­tei pre­ve­deri lega­le, ori­ce com­pa­nie care ope­rea­ză o exploa­ta­rea minie­ră pe bază de cia­nuri este obli­ga­tă să-şi înce­te­ze acti­vi­ta­tea şi să asi­gu­re ulte­ri­or rea­bi­li­ta­rea eco­lo­gi­că a zonei afec­ta­te”, pre­ve­de pro­iec­tul legi­sla­tiv.

Tot­o­da­tă, pro­iec­tul mai pre­ve­de că o exploa­ta­re minie­ră ast­fel închi­să nu va putea fi redes­chi­să decât dacă se va pro­pu­ne o altă teh­no­lo­gie de exploa­ta­re care să nu uti­li­ze­ze cia­nuri, care să se con­for­meze cerinţe­le lega­le de pro­te­cţie a mediu­lui şi care să obţi­nă toa­te avi­ze­le nece­sa­re pen­tru imple­men­ta­rea aces­tei teh­no­lo­gii.

Pro­iec­tul mai pre­ve­de şi amenzi con­tra­venţio­na­le cuprin­se între 50.000 şi 100.000 de lei pen­tru fie­ca­re zi de întâr­zi­e­re faţă de ter­me­nul limi­tă şi retra­ge­rea licenţei de exploa­ta­re.

Vă invi­tăm să citi­ţi şti­rea întrea­gă pe Agerpres.ro, Marţi, 25.06.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply