Primarul Mangaliei cere soluţii legislative pentru rezolvarea problemei hotelurilor abandonate

0
145

Edi­lul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a par­ti­ci­pat, marţi, 18 iunie, ală­tu­ri de alţi pri­mari din judeţ, la întâl­ni­rea cu o par­te din­tre sena­to­rii USL, orga­ni­za­tă la Nept­un. La reu­niu­ne au mai fost pre­zenţi minis­trul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, Eugen Teo­do­ro­vici şi preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu.

În cadrul întâl­ni­rii, pri­ma­rii pre­zenţi au pro­pus o serie de modi­fi­cări legi­sla­ti­ve pen­tru o mai bună fun­cţio­na­re a uni­tă­ţi­lor teri­to­ri­al-admi­nis­tra­ti­ve din judeţ. În acest sens,  Cris­ti­an Radu a adus în atenţia sena­to­ri­lor mai mul­te pro­ble­me lega­te de turism şi dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii în Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le afe­ren­te.

Dacă până acum 10 ani, Man­ga­lia era poar­ta de ieşi­re din Româ­nia, eu îmi doresc foar­te tare să devi­nă poar­ta de intra­re în Româ­nia. De 20 de ani, tot dis­cu­tăm de potenţi­al, dar nici­o­da­tă nu îl punem în valoa­re. A venit tim­pul să dăm valoa­re potenţi­a­lu­lui turis­tic din zona noas­tră de inte­res. Toa­te aces­te pro­iec­te aş vrea să le îna­in­tez Sena­tu­lui Româ­ni­ei”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Man­ga­li­ei.

Tot­o­da­tă, edi­lul a pre­zen­tat sena­to­ri­lor pro­ble­me­le zonei, care au vizat res­tri­cţi­i­le de pe Podul de la Agi­gea, clă­di­ri­le aban­do­na­te din sta­ţiuni sau infras­truc­tu­ra defi­ci­ta­ră, cau­za­tă de lip­sa fon­du­ri­lor pen­tru inves­ti­ţii majo­re în aceas­tă dire­cţie.

O pro­ble­mă spi­noa­să este cea a clă­di­ri­lor aban­do­na­te. Tre­bu­ie să găsim, împre­u­nă, o vari­an­tă legi­sla­ti­vă pen­tru a‑i deter­mi­na pe deţi­nă­to­rii aces­tor imo­bi­le să valo­ri­fi­ce clă­di­ri­le. Vor­bim, de ase­me­nea, de pro­iec­te de infras­truc­tu­ră, dar nu avem bani pen­tru ele. Putem să deblo­căm, an de an, 2–3 mili­oa­ne de euro pen­tru a rezol­va aceas­tă pro­ble­mă”, a mai expli­cat edi­lul Cris­ti­an Radu.

Refe­ri­tor la Podul de la Agi­gea, pre­fec­tul Con­stanţei, pre­zent la dez­ba­teri a dat asi­gu­rări că aces­te pro­ble­me se vor rezol­va, în cel mai scurt timp. Ast­fel, repre­zen­tanţii Pre­fec­tu­rii au pur­tat o serie de dis­cu­ţii cu fac­to­rii impli­ca­ţi în rezol­va­rea aces­tei situ­a­ţii, iar până în toam­nă, când vor înce­pe lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re a podu­lui, cir­cu­la­ţia ruti­e­ră se va efec­tua pe patru benzi, cu anga­ja­men­tul că se va asi­gu­ra flu­enţa tra­fi­cu­lui pe pod.

Mier­curi, 19 iunie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply