Primarul Cristian Radu s‑a întâlnit cu membrii FPTR

0
199

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a par­ti­ci­pat, ală­tu­ri de preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Patro­na­te­lor din Turis­mul Româ­nesc, Moham­mad Murad şi depu­ta­tul Vic­tor Manea la o întâl­ni­re de lucru a aces­tei struc­turi, pen­tru a dez­ba­te mai mul­te pro­ble­me de actu­a­li­ta­te lega­te de turis­mul româ­nesc.

La lucră­ri­le fede­ra­ţi­ei au mai luat par­te inves­ti­tori şi repre­zen­tanţi ai patro­na­te­lor din turism. În cadrul dis­cu­ţi­i­lor, preşe­din­te­le FPTR a avan­sat ide­ea, con­form căre­ia un par­te­ne­ri­at public — pri­vat con­sti­tu­ie o măsu­ră impor­tan­tă în relan­sa­rea sec­to­ru­lui turis­tic. În acest sens, se doreş­te înfi­inţa­rea unei struc­turi de admi­nis­tra­re a sta­ţiu­ni­lor din sudul lito­ra­lu­lui, care să pre­ia pro­ble­me­le din zonă.

O altă pro­pu­ne­re veni­tă din par­tea repre­zen­tan­tu­lui fede­ra­ţi­ei a vizat imple­men­ta­rea de pro­iec­te sus­te­na­bi­le pe par­tea de inves­ti­ţii în zonă, pre­cum şi con­ce­pe­rea unei stra­te­gii de pro­mo­va­re corec­tă. Ast­fel, dez­ba­te­ri­le au făcut refe­ri­re la câte­va aspec­te lega­te de rela­ţi­i­le din­tre medi­ul de afa­ceri pri­vat şi auto­ri­tă­ţi­le cen­tra­le şi loca­le, ca fac­tor de cre­ş­te­re eco­no­mi­că, pozi­ţia FPTR faţă de ini­ţi­a­ti­va de intro­du­ce­re a unor noi moda­li­tă­ţi de impo­zi­ta­re.

Exem­ple­le în aceas­tă dire­cţie au vizat valoa­rea redu­să a TVA la 9% pen­tru pache­te­le turis­ti­ce ofe­ri­te şi spri­ji­ni­rea mediu­lui de afa­ceri, de către auto­ri­tă­ţi, prin găsi­rea de poli­tici fis­ca­le acce­si­bi­le pen­tru inves­ti­tori.

Vizavi de pro­ble­me­le sem­na­la­te, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a pre­ci­zat că muni­ci­pa­li­ta­tea salu­tă ide­ea patro­na­te­lor în ceea ce pri­veş­te un vii­tor par­te­ne­ri­at public-pri­vat care să pro­du­că efec­te pozi­ti­ve pen­tru dezvol­ta­rea turis­mu­lui din sudul lito­ra­lu­lui.

Sunt foar­te mul­te lucruri de făcut, iar dacă toţi fac­to­rii impli­ca­ţi vor con­tri­bui la relan­sa­rea sta­ţiu­ni­lor din sudul lito­ra­lu­lui, cu sigu­ranţă turi­ş­tii vor veni în număr mare să-şi petrea­că vacanţe­le, la alte stan­dar­de. Pri­mii paşi au fost făcu­ţi de către muni­ci­pa­li­ta­te. Doresc să punc­tez că, o rea­lă pro­ble­mă o con­sti­tu­ie clă­di­ri­le aban­do­na­te, câi­nii fără stă­pân sau indi­fe­renţa unor agenţi eco­no­mici vizavi de admi­nis­tra­rea acti­ve­lor deţi­nu­te. Spe­răm că aces­te pro­ble­me se vor rezol­va, iar în toam­nă, când tra­gem linie, vom con­sta­ta rea­li­ză­ri­le”, a pre­ci­zat edi­lul Cris­ti­an Radu.

În cadrul dis­cu­ţi­i­lor, repre­zen­tanţii patro­na­te­lor au mai vor­bit des­pre găsi­rea de solu­ţii pen­tru turis­mul de fami­lie, a celui de agre­ment sau bal­neo, cerut cu pre­că­de­re de turi­ş­tii, care pre­fe­ră sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui.

La acest capi­tol, edi­lul a anu­nţat că o serie de eve­ni­men­te au fost deja con­ce­pu­te pen­tru turi­şti. În sta­ţiu­nea Venus se va orga­ni­za cea mai mare com­pe­ti­ţie de drift-uri şi drag-uri, vor avea loc con­cer­te cu par­ti­ci­pa­rea unor arti­şti con­sa­cra­ţi de la nivel inter­na­ţio­nal.

De ase­me­nea, dis­cu­ţi­i­le au vizat şi o pro­mo­va­re efi­cien­tă a sta­ţiu­ni­lor, prin cre­a­rea unui brand turis­tic al zonei.

Vineri, 14 iulie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply