Manifestări diverse organizate la Mangalia, de Ziua Copilului (galerie foto)

0
308

Ample mani­fes­tări au fost orga­ni­za­te, de 1 Iunie, la Man­ga­lia, de către auto­ri­tă­ţi­le loca­le, insti­tu­ţii de învă­ţământ, clu­buri spor­ti­ve şi alte insti­tu­ţii par­te­ne­re, eve­ni­men­te dedi­ca­te tutu­ror copi­i­lor loca­li­tă­ţii cu oca­zia Zilei Inter­na­ţio­na­le a Copilului.

Ast­fel, pe par­cur­sul între­gii zile au avut loc o serie de com­pe­ti­ţii meni­te a‑i bucu­ra pe copii şi a‑i antre­na în diver­se acti­vi­tă­ţi artis­ti­ce şi spor­ti­ve. De la pri­me­le ore ale dimi­neţii, ele­vii Şco­lii Gim­na­zi­a­le “Sfân­tul Andrei” au mărşă­lu­it pe stră­zi­le ora­şu­lui cu pan­car­te pe care erau înscri­se lozinci cu pri­vi­re la drep­tu­ri­le copi­lu­lui şi s‑au oprit în Por­tul Turis­tic, unde au avut loc o serie de con­cur­suri de dese­ne pe sfalt, între­ceri spor­ti­ve sau jocuri interactive.

Sute de copii s‑au reu­nit şi în Pia­ţa Repu­bli­cii din Man­ga­lia, unde s‑au desfă­şu­rat con­cur­suri pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de vâr­stă, orga­ni­za­te de repre­zen­tanţi ai Cru­cii Roşii, fili­a­la Man­ga­lia, ONG-ul “Sal­va­ţi Copi­ii” şi alţi volun­tari din oraş.

Pe pla­to­ul din pia­ţă au avut loc con­cur­suri de mode­laj, dese­ne pe asfalt, ate­li­e­re de pic­tu­ră, iar câş­ti­gă­tori au fost toţi copi­ii par­ti­ci­panţi, fiind recom­pen­sa­ţi cu dul­ciuri. În plus, copi­ii au pri­mit din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii îngheţa­tă, vată de zahăr, flori­ce­le şi alte dulciuri.

Cu oca­zia Zilei Copi­lu­lui, repre­zen­tanţii Poli­ţi­ei Man­ga­lia, în par­te­ne­ri­at cu Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 3 din loca­li­ta­te au orga­ni­zat la sedi­ul Poli­ţi­ei, o expo­zi­ţie de pic­tu­ră, sub devi­za “Şcoa­la mici­lor poli­ţi­şti”. Micii arti­şti au pri­mit de la orga­ni­za­tori diplo­me de par­ti­ci­pa­re şi tru­se de pictură.

Alte mani­fes­tări spor­ti­ve s‑au desfă­şu­rat şi la Baza Spor­ti­vă “Pes­că­ruş” din Man­ga­lia, unde au avut loc Cam­pi­o­na­te­le Inte­rş­co­la­re la fotbal, han­d­bal şi bas­chet. Pro­iec­tul s‑a adre­sat ele­vi­lor din cla­se­le 0‑XII din cadrul tutu­ror uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ de la nivel local, având ca prin­ci­pal scop for­ma­rea unui stil de via­ţă sănătos.

Sub devi­za “Tele­fo­nul Copi­lu­lui”, repre­zen­tanţii Aso­ci­a­ţi­ei “Tele­fo­nul Copi­lu­lui 116111” au orga­ni­zat între­ceri spor­ti­ve la bas­chet şi fotbal, pen­tru ele­vii cla­se­lor I‑IV din loca­li­ta­te. Toa­te echi­pe­le au fost decla­ra­te înving­ă­toa­re şi au pri­mit meda­lii, dar şi cupa “Tele­fo­nul Copilului”.

Micu­ţii de la insti­tu­ţi­i­le preş­co­la­re din oraş, care acti­vea­ză în cadrul Clu­bu­lui Spor­tiv “Admar” au par­ti­ci­pat la com­pe­ti­ţia de bas­chet, orga­ni­za­tă spe­cial pen­tru ei, în par­te­ne­ri­at cu Dire­cţia Judeţea­nă de Sport Con­stanţa şi IŞJ Con­stanţa. Toa­te echi­pe­le au ieşit câş­ti­gă­toa­re, fiind pre­mi­a­te cu diplo­me şi pache­te cu dulciuri.

O alter­na­ti­vă de petre­ce­re a Zilei Copi­lu­lui a ofe­rit şi Com­ple­xul Cul­tu­ral “Cal­la­tis” prin orga­ni­za­rea, la sedi­ul Casei de Cul­tu­ră, a  eve­ni­men­tu­lui cul­tu­ral “Culo­ri­le copi­lă­ri­ei”, ce mar­chea­ză Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Copi­lu­lui. Eve­ni­men­tul a debu­tat cu ver­ni­sa­rea unei expo­zi­ţii ine­di­te a ele­vi­lor de la Cen­trul Muni­ci­pal de Cre­a­ţie al Copi­i­lor din Kavar­na (Bul­ga­ria), orga­ni­za­tă în par­te­ne­ri­at cu Clu­bul Rota­ry Man­ga­lia şi Clu­bul Rota­ry Kavarna.

Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Copi­lu­lui a fost săr­bă­to­ri­tă prin dans şi muzi­că  în cadrul unui spec­ta­col dedi­cat copi­i­lor ora­şu­lui Mangalia.

Sâm­bă­tă, 1 Iunie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Gale­rie foto:

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply