Mangalia: “Eroul din familia mea”, festivitatea de premiere

0
200

Aso­ci­a­ția Națio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor “Regi­na Maria”, Sub­fi­li­a­la Man­ga­lia, repre­zen­ta­tă de pre­șe­din­te prof. Emil Cor­ne­liu Ninu, Aso­ci­a­ția Națio­na­lă a Vete­ra­ni­lor de Răz­boi din Româ­nia – Fili­a­la Man­ga­lia, Aso­ci­a­ția Națio­na­lă a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și în Retra­ge­re, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și Com­ple­xul Cul­tu­ral “Cal­la­tis” orga­ni­zea­ză mier­curi, 12 iunie 2013, ora 18.00, în foa­ie­rul Casei de cul­tu­ră, fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re a par­ti­ci­pan­ți­lor la con­cur­sul “Ero­ul din fami­lia mea”.

Con­cur­sul a fost orga­ni­zat cu sco­pul cunoaș­te­rii, pre­țu­i­rii și medi­a­ti­ză­rii fap­te­lor ero­ice lega­te de mari­le momen­te isto­ri­ce ale Dobro­gei: Răz­bo­i­ul de Inde­pen­den­ță, Răz­bo­a­i­le Bal­ca­ni­ce, Pri­mul Răz­boi Mondi­al, Al Doi­lea Răz­boi Mondi­al și Revo­lu­ția din Decem­brie 1989.

La con­curs au par­ti­ci­pat elevi și cadre didac­ti­ce din șco­li­le muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, iar juri­ul a fost alcă­tu­it din: col. (rez.) Ale­cu Cru­du, cdor. (rtg.) Ale­xan­dru Maca­vei, scri­i­toa­rea Emi­lia Dabu, direc­tor dr. Tatia­na Odo­bes­cu și vete­ra­nul de răz­boi Gh. Al. Rădea­nu. Con­di­ți­i­le de par­ti­ci­pa­re au fost: pre­zen­ta­rea unei lucrări de 2–5 pagini, a unei com­pu­neri artis­ti­ce (amin­ti­re, evo­ca­re, por­tret, poves­ti­re, ver­suri etc), publi­cisti­că (inter­viu, meda­li­on, repor­taj etc) sau ști­in­ți­fi­că (schi­ță bio­gra­fi­că, eseu etc).

De ase­me­nea, con­cu­ren­ții au mai putut par­ti­ci­pa cu: ilus­tra­ții diver­se, ca ane­xe, având la bază copii de pe docu­men­te ale epo­cii, por­tre­te, foto­gra­fii de grup, din tim­pul celor două răz­bo­a­ie mondi­a­le sau de la diver­se cere­mo­n­ii mili­ta­re, inclu­siv de deco­ra­re a unor mili­tari, acte mili­ta­re, extra­se din pre­să etc.

La fes­ti­vi­ta­te se vor acor­da pre­mii con­stând în sume de bani (pen­tru pri­me­le trei lucrări la fie­ca­re din sec­țiu­ni­le cadre didac­ti­ce și elevi) și diplo­me. Tot­o­da­tă, par­ti­ci­pan­ții la con­curs vor putea mer­ge sâm­bă­tă, 15 iunie 2013, în excur­sia orga­ni­za­tă de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, la Monu­men­tul de la Mără­șești și la Monu­men­tul Cer­ce­ta­șu­lui din Tecuci. Fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re va fi pre­ce­da­tă de o scur­tă sesiu­ne de comu­ni­cări ști­in­ți­fi­ce  și va cuprin­de și un pro­gram artis­tic sus­ți­nut de elevi.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply