Lecție deschisă despre Ziua Eroilor

1
294

Muze­ul cal­la­tian, din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral “Cal­la­tis”, în cola­bo­ra­re cu Lice­ul Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu”, Cole­gi­ul Eco­no­mic și Lice­ul Teo­re­tic “Cal­la­tis” orga­ni­zea­ză joi, 13 iunie 2013, ora 11.00, o lec­ție des­chi­să având ca temă “Înăl­ța­rea Dom­nu­lui și Ziua Eoilor”.

În des­chi­de­re, dr. Tatia­na Odo­bes­cu, mana­ge­rul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral “Cal­la­tis”, va sub­li­nia rolul pe care îl are muze­ul cal­la­tian, pen­tru edu­ca­rea tine­rei gene­ra­ții din Man­ga­lia, în spi­ri­tul res­pec­tu­lui față de isto­rie și tra­di­ți­i­le populare.

Dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, șeful muze­u­lui, va pre­zen­ta obi­ce­iu­ri­le și tra­di­ți­i­le româ­ni­lor lega­te de sâr­bă­toa­rea Înăl­ță­rii Dom­nu­lui Iisus Hris­tos, numi­tă în popor și Ispas. În con­ti­nu­a­re, le va vor­bi ele­vi­lor des­pre ero­ii și mar­ti­rii care au lup­tat în: Răz­bo­i­ul de Inde­pen­den­ță, Pri­mul Răz­boi Mondi­al și Al Doi­lea Răz­boi Mondi­al. De ase­me­nea, va vor­bi des­pre ero­ii din tim­pul rezis­ten­ței anti­co­mu­nis­te și ero­ii uciși în Revo­lu­ția din Decem­brie 1989.

Întru­cât mulți dobro­geni și-au pier­dut via­ța în Pri­mul Răz­boi Mondi­al și în Al Doi­lea Răz­boi Mondi­al, dar și în tim­pul rezis­ten­ței anti­co­mu­nis­te și în Revo­lu­ția din Decem­brie 1989, acti­vi­ta­tea a fost inclu­să în Pro­iec­tul “Să des­co­pe­rim isto­ria Dobro­gei”, ini­țiat de muze­ul cal­la­tian la înce­pu­tul anu­lui șco­lar 2012 — 2013.

Prin­tre obiec­ti­ve­le pro­iec­tu­lui amin­tim: par­ti­ci­pa­rea ele­vi­lor la lec­ții des­chi­se, sim­po­zi­oa­ne, coloc­vii etc., cunoaș­te­rea isto­ri­ei Dobro­gei, a patri­mo­ni­u­lui arhe­o­lo­gic cal­la­tian și a muze­e­lor și monu­men­te­lor isto­ri­ce din Dobro­gea, pre­cum și vizi­ta­rea aces­tor muzee și monu­men­te istorice.

La lec­ția des­chi­să vor fi pre­zenți: ele­vii Lice­u­lui Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu”, Cole­gi­u­lui Eco­no­mic și Lice­u­lui Teo­re­tic “Cal­la­tis”, înso­țiți de pro­fe­so­rii Cori­na Miha­la­che, Livia Pop, Simo­na Cio­bă­nel, Ibo­lya Nego­i­ță, Cris­ti­na Anghe­lu­ță și Sil­via Cuseac.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply