CE investighează ordonanţa de urgenţă privind energia regenerabilă

0
276

Dire­cţia Gene­ra­lă Con­cu­renţă a Comi­si­ei Euro­pe­ne a înce­put pro­ce­du­ri­le pre­li­mi­na­re de inves­ti­ga­re a pre­ve­de­ri­lor OUG pri­vind spri­ji­nul pen­tru ener­gia rege­ne­ra­bi­lă, la cere­rea Aso­ci­a­ţi­ei Româ­ne a Indus­tri­ei Foto­vol­tai­ce, care apre­cia­ză că noi­le regle­men­tări sunt neclare, abu­zi­ve şi necon­sti­tu­ţio­na­le. 

Aso­ci­a­ţia noas­tră a noti­fi­cat DG Com­pe­ti­tion, ară­tând intenţia Guver­nu­lui de imple­men­ta măsuri cu un carac­ter dis­to­r­sio­nant pen­tru pia­ţa de ener­gie elec­tri­că. Urma­re a noti­fi­că­rii, DG Com­pe­ti­tion a infor­mat aso­ci­a­ţia, în data de 13 iunie, că s‑a dema­rat o pro­ce­du­ră pre­li­mi­na­ră de inves­ti­ga­re a măsu­ri­lor conţi­nu­te în actul nor­ma­tiv pro­pus de Guvern”, se ara­tă într-un comu­ni­cat al RPIA (Roma­nian Pho­to­vol­taic Indus­try Association).

Aso­ci­a­ţia menţio­nea­ză că în pre­zent ana­li­zea­ză toa­te căi­le lega­le dis­po­ni­bi­le la nivel naţio­nal şi inter­na­ţio­nal pen­tru sto­pa­rea ordo­nanţei de urgenţă, prin care este amâ­na­tă acor­da­rea unor cer­ti­fi­ca­te verzi către inves­ti­to­rii în microhi­dro­cen­tra­le, cen­tra­le eoli­e­ne şi fotovoltaice.

Repre­zen­tanţii aso­ci­a­ţi­ei apre­cia­ză că măsu­ri­le din acest act nor­ma­tiv sunt “neclare, abu­zi­ve şi necon­sti­tu­ţio­na­le”, blo­când în tota­li­ta­te sec­to­rul de ener­gie rege­ne­ra­bi­lă din România.

Con­ti­nu­a­rea, pe mediafax.ro, dumi­ni­că, 16.06.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply