Carnavalul vacanţei, la Mangalia

0
224

Auto­ri­tă­ţi­le loca­le din Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză, sâm­bă­tă, 15 iunie, înce­pând cu ora 09.30, Car­na­va­lul vacanţei. La mani­fes­ta­re vor par­ti­ci­pa preş­co­la­rii şi ele­vii din ciclul pri­mar şi gim­na­zi­al din cadrul insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ din loca­li­ta­te. Par­ti­ci­panţii vor pre­zen­ta anu­mi­te tema­tici isto­ri­ce şi cul­tu­ra­le repre­zen­ta­te de cos­tu­me specifice.

O cara­va­nă a copi­i­lor va ple­ca din sen­sul  gira­to­riu, iar alta din faţa sediu­lui Casei Arma­tei şi vor defi­la, pe stră­zi­le ora­şu­lui, până la punc­tul de întâl­ni­re, res­pec­tiv, pe pla­to­ul din faţa Casei de Cultură.

În tim­pul mani­fes­tă­ri­lor, în inter­va­lul orar 09.30 — 10.30, tra­fi­cul ruti­er va fi închis, pe ruta sens gira­to­riu-Şos. Con­stanţei-cen­tru-Str. Şte­fan cel Mare-Casa Armatei.

Eve­ni­men­tul a fost lan­sat în pre­mie­ră, spe­cial con­ce­put pen­tru copii ora­şu­lui, oca­zie cu care aceş­tia îşi pot mani­fes­ta bucu­ria, oda­tă cu apro­pi­e­rea vacanţei de vară.

Cos­tu­me­le au fost rea­li­za­te de fie­ca­re cla­să par­ti­ci­pan­tă, fie­ca­re dorind să demon­stre­ze că debor­dea­ză de ima­gi­na­ţie, inven­ti­vi­ta­te şi creativitate.

Muni­ci­pa­li­ta­tea doreş­te ca acest eve­ni­ment să devi­nă o tra­di­ţie, iar de  anul vii­tor, să fie angre­na­ţi în acest pro­iect şi ele­vii de liceu, dar şi cei de la nivel judeţean, naţio­nal şi chiar internaţional.

Auto­ri­tă­ţi­le loca­le vor con­tri­bui la dezvol­ta­rea pro­iec­tu­lui, prin orga­ni­za­rea de con­cur­suri vii­toa­re şi alte mani­fes­tări spe­ci­fi­ce, pri­le­ju­i­te de săr­bă­to­ri­rea carnavalului.

Vineri, 14 iulie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply