Carnavalul vacanţei, în premieră la Mangalia

0
325

Mii de copii, şco­lari şi preş­co­lari din Man­ga­lia au fost pre­zenţi, sâm­bă­tă, 15 iunie, la Car­na­va­lul vacanţei, mani­fes­ta­re care s‑a bucu­rat de un real suc­ces, atât în rân­dul ele­vi­lor par­ti­ci­panţi cât şi în rân­dul cadre­lor didac­ti­ce şi părinţilor.

Eve­ni­men­tul a fost orga­ni­zat, în pre­mie­ră, de auto­ri­tă­ţi­le loca­le din Man­ga­lia şi repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ, oca­zie cu care, atât preş­co­la­rii, cât şi ele­vi­ii cla­se­lor 0‑VIII  şi-au folo­sit ima­gi­na­ţia şi cre­a­ti­vi­ta­tea pen­tru a‑şi ale­ge cele mai ori­gi­na­le cos­tu­me cu care au defi­lat pe stră­zi­le oraşului.

Una din cara­va­ne­le copi­i­lor s‑a depla­sat de la intra­rea în oraş către cen­trul Man­ga­li­ei, în timp ce altă cara­va­nă a por­nit din­spre Casa Arma­tei spre Casa de Cul­tu­ră, unde a fost punc­tul final al evenimentului.

Cara­va­ne­le copi­i­lor au con­cu­rat, atât pe tra­seu, cât şi în cen­trul loca­li­tă­ţii, ofe­rind publi­cu­lui un spec­ta­col plin de culoa­re şi uni­ci­ta­te. Pe pla­to­ul din faţa Casei de Cul­tu­ră, în pre­zenţa nume­roa­sei audienţe, copi­ii din fie­ca­re cla­să par­ti­ci­pan­tă au urcat pe o sce­nă pen­tru a‑şi eta­la cos­tu­ma­ţi­i­le de car­na­val rea­li­za­te împre­u­nă cu cadre­le didac­ti­ce şi părinţii.

Prin­tre cos­tu­me­le din cadrul car­na­va­lu­lui au fost cele repre­zen­ta­te de bubu­ru­ze, ani­ma­le domes­ti­ce şi săl­ba­ti­ce, cerşe­tori, vră­ji­toa­re, zmei, medici, pira­ţi, flori etc.

În tim­pul mani­fes­tă­ri­lor, tra­fi­cul ruti­er a fost închis pe tra­se­ul desfă­şu­ră­rii para­dei copi­i­lor. Bucu­ria celor mici de a‑şi eta­la cos­tu­me­le, pe stră­zi­le ora­şu­lui a fost imen­să, mai ales că fie­ca­re cla­să par­ti­ci­pan­tă s‑a între­cut în ale­ge­rea costumaţiilor.

Cadre­le didac­ti­ce şi ele­vii doresc ca acest eve­ni­ment să ia amploa­re, de la an la an, pri­lej cu care aces­ta se poa­te înscrie în acti­vi­tă­ţi­le extra­cur­ri­cu­la­re. La rân­dul lor, repre­zen­tanţii muni­ci­pa­li­tă­ţii au decla­rat că mani­fes­ta­rea va deve­ni o tra­di­ţie, iar de anul vii­tor în acest pro­iect vor fi atra­şi elevi de la nivel judeţean, naţio­nal şi chiar internaţional.

De ase­me­nea, auto­ri­tă­ţi­le loca­le vor con­tri­bui la dezvol­ta­rea pro­iec­tu­lui, prin orga­ni­za­rea de con­cur­suri vii­toa­re şi alte mani­fes­tări mai ample de genul spec­ta­co­le­lor muzi­ca­le şi altor com­pe­ti­ţii specifice.

Gale­rie foto:

Sam­ba­ta, 15 iunie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply