Ziua de 9 mai a fost marcată la Muzeul Callatis (galerie foto)

0
271

Joi, 9 mai 2013, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui de arhe­o­lo­gie din Man­ga­lia, a avut loc sim­po­zio­nul: „Ziua de 9 mai în isto­ria Româ­ni­ei și isto­ria uni­ver­sa­lă”. Acti­vi­ta­tea a fost orga­ni­za­tă de Com­ple­xul Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și lice­e­le din localitate.

În des­chi­de­re, mana­ge­rul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, dr. Tatia­na Odo­bes­cu, a mul­țu­mit ele­vi­lor și pro­fe­so­ri­lor care part­ci­pă la acti­vi­tă­ți­le orga­ni­za­te la muzeu. De ase­me­nea, i‑a invi­tat să vizi­te­ze muze­ul și în data de 18 mai, de Ziua inter­națio­na­lă a muze­e­lor, când intra­rea este gra­tu­i­tă. Mai mult, pen­tru Noap­tea Muze­e­lor, vizi­ta­to­rii vor putea par­ti­ci­pa și la un pro­gram deo­se­bit, pre­gă­tit de per­so­na­lul de spe­cia­li­ta­te al instituției.

Dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, șeful muze­u­lui cal­la­tian, a des­cris impor­tan­ța zilei de 9 mai în isto­ria Româ­ni­ei și isto­ria uni­ver­sa­lă, men­ționând fap­tul că: „Este o zi impor­tan­tă atât pen­tru români, cât și pen­tru euro­peni. Pen­tru români, ziua de 9 mai are însă trei sem­ni­fi­ca­ții: este ziua decla­ră­rii Inde­pen­den­ței de Stat a Româ­ni­ei (9 mai 1877), este Ziua Vic­to­ri­ei ali­a­ți­lor împo­tri­va nazis­mu­lui (9 mai 1945) și este Ziua Euro­pei (9 mai 1950), când a fost pre­zen­ta­tă Decla­ra­ția Schu­man, ce a stat la baza înfi­in­ță­rii Uniu­nii Europene”.

În con­ti­nu­a­re, dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc a pre­zen­tat eve­ni­men­te­le care au avut ca rezul­tat decla­ra­rea Inde­pen­den­ței de Stat în Par­la­men­tul Româ­ni­ei, dar și des­fă­șu­ra­rea răz­bo­i­u­lui ruso-turc, la care a par­ti­ci­pat și țara noas­tră, și la fina­lul căru­ia Româ­ni­ei i‑a fost recu­nos­cu­tă inde­pen­den­ța. În final, a vor­bit des­pre isto­ria Uniu­nii Euro­pe­ne și efor­tu­ri­le Româ­ni­ei de ade­ra­re, care au durat 11 ani.

La sim­po­zion au fost pre­zenți elevi de la: Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” și Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, ală­tu­ri de care s‑au aflat prof. Ibo­lya Nego­i­ță, prof. Livia Pop și prof. Sil­via Cuseac.

Joi, 9 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply