Primarul Cristian Radu pleacă la Ierusalim să aducă Lumina Sfântă la Mangalia

0
184

Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu se depla­sea­ză la Ieru­sa­lim, vineri, 3 mai, cu o cur­să char­ter, pen­tru a adu­ce Lumi­na Sfân­tă a Învi­e­rii, la Man­ga­lia. Dele­ga­ţia con­du­să de edi­lul muni­ci­pi­u­lui va ple­ca de pe aero­por­tul Miha­il Kogăl­ni­cea­nu unde va reve­ni, în sea­ra zilei de 4 mai, la ore­le 22:00, depla­sa­rea în Isra­el fiind susţi­nu­tă de mai mulţi oameni de afa­ceri din turism.

Sub gene­ri­cul “Lumi­na de la malul mării“, muni­ci­pa­li­ta­tea din Man­ga­lia a pre­gă­tit spe­cial pen­tru turi­şti şi local­nici, în noap­tea de 4 mai, o fru­moa­să cere­mo­n­ie reli­gi­oa­să ofi­ci­a­tă de către Îna­lt Prea Sfinţia Sa, dr. Teo­do­sie, Arhi­e­pi­sco­pul Tomi­su­lui, ală­tu­ri de un sobor de pre­o­ţi din loca­li­ta­te.

Eve­ni­men­tul se desfă­şoa­ră în Por­tul turis­tic, unde sunt aştep­ta­te câte­va mii de cre­din­cioşi, atât din rân­dul turi­ş­ti­lor veni­ţi pe lito­ral în aceas­tă peri­oa­dă, dar şi nume­roşi local­nici din Man­ga­lia şi comu­ne­le limi­tro­fe. Cu aceas­tă oca­zie, înce­pând cu ora 23:00 pen­tru a mar­ca aşa cum se cuvi­ne cel mai mare praz­nic al cre­ş­ti­nă­tă­ţii, Corul Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomi­su­lui va inter­pre­ta mai mul­te cân­te­ce bise­ri­ceşti spe­ci­fi­ce Săr­bă­to­rii Pas­ca­le.

Tot în sea­ra de Învi­e­re, Pri­mă­ria va orga­ni­za un eve­ni­ment ine­dit, pe malul mării. Este vor­ba de înă­lţa­rea sim­bo­li­că a 5000 de lam­pi­oa­ne, sub slo­ga­nul “Lumi­na care vine, se întoar­ce la ceruri“. Locu­i­to­rii Man­ga­li­ei şi turi­ş­tii pre­zenţi la Slu­j­ba de Învi­e­re vor avea oca­zia să îna­lţe lam­pi­oa­ne, ca semn al recu­noş­tinţei faţă de Dum­ne­zeu.

În acest sens, edi­lul Man­ga­li­ei a afir­mat: “Săr­bă­toa­rea Paş­te­lui, cea mai impor­tan­tă de pes­te an, este mani­fes­ta­rea cre­ş­ti­nă când fie­ca­re din­tre noi încear­că să devi­nă mai bun, mai împă­cat cu sine, mai altru­ist. De ace­ea, Pri­mă­ria şi Con­si­li­ul Local au orga­ni­zat acest eve­ni­ment, pen­tru a ne reuni într‑o mare fami­lie, cea a comu­ni­tă­ţii din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”.

În urma demer­su­ri­lor auto­ri­tă­ţi­lor loca­le, eve­ni­men­tul din noap­tea de Învi­e­re va fi trans­mis în direct la TVR.

Joi, 2 mai 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply