Primarul Cristian Radu a participat la aniversarea marelui antrenor Ioan Ludu

0
212

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, ală­tu­ri de repre­zen­tanţii Aso­ci­a­ţi­ei Spor­ti­ve Muni­ci­pa­le „Cal­la­tis” şi spor­tivi de eli­tă ai lup­te­lor libe­re de la nivel local şi judeţean au par­ti­ci­pat, vineri, 10 mai, la eve­ni­men­tul dedi­cat maes­tru­lui eme­rit al spor­tu­lui, Ioan Ludu.

Preşe­din­te­le Clu­bu­lui Spor­tiv Man­ga­lia, Ionel Luca, a orga­ni­zat un moment fes­tiv, în semn de preţu­i­re pen­tru maes­tru, la împli­ni­rea ono­ra­bi­lei vâr­ste de 80 de ani. La eve­ni­ment au luat par­te foşti cam­pi­oni ai aces­tui sport şi per­so­na­li­tă­ţi ale spor­tu­lui dobro­gean.

Edi­lul Cris­ti­an Radu s‑a ară­tat ono­rat să se afle prin­tre atâţia cam­pi­oni şi a ţinut să-şi expri­me bucu­ria cu oca­zia săr­bă­to­ri­rii unui fost antre­nor de eli­tă al ţării, care a dat spor­tu­lui dobro­gean de pro­fil, mari cam­pi­oni.

Mă bucu­ră foar­te tare că în Man­ga­lia, împre­u­nă cu fra­ţii Luca, cu fra­ţii Truc­mel şi cu toţi spor­ti­vii din oraş am cre­at Aso­ci­a­ţia Spor­ti­vă „Cal­la­tis”, la care ţinem foar­te tare. O susţi­nem pen­tru că avem mulţi cam­pi­oni şi mă bucur atunci când văd copi­ii făcând sport”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Bra­şo­vean de ori­gi­ne, fost com­po­nent al echi­pei Stea­gul Roşu Bra­şov, pen­tru care a adus mai mul­te titluri naţio­na­le la lup­te gre­co- roma­ne şi libe­re, Ioan Ludu s‑a remar­cat ca antre­nor pe lito­ral. Foş­tii săi elevi nu l‑au uitat şi, cu pri­le­jul ani­ver­să­rii vâr­stei, i‑au dăru­it o diplo­mă de exce­lenţă şi au tră­it momen­te emoţio­nan­te ală­tu­ri de mare­le antre­nor.

Maes­trul Ioan Ludu a antre­nat de‑a lun­gul tim­pu­lui pes­te 300 de elevi, din­tre care mai mult de 25 au urcat pe podi­u­mu­ri­le naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le. Ion Drai­ca, Ian­cu Van­ghe­lici, Con­stan­tin Mân­dri­lă sau Ghe­or­ghe Cava­li­o­ti sunt numai câte­va nume mari care au adus ţării nume­roa­se meda­lii.

Sur­sa: Face­bo­ok, 12.05.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply