Primăria Limanu: Element inedit în procesul cu Guvernul României

0
223
Primarul din Limanu vrea să folosească referendumul împotriva gazelor de şist ca probă în instanţă.

Gaze­le de şist ofe­ră o sur­să inter­mi­na­bi­lă de dis­cu­ţii, dez­ba­teri şi con­tro­ver­se. După ce preşe­din­te­le Par­ti­du­lui Ver­de, Remus Cer­nea, s‑a dezis de USL şi din cau­za aces­tui subiect, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Ius­tin Urdea, con­ti­nuă lup­ta cu Guver­nul în instanţă pen­tru a sto­pa exploa­ta­rea gaze­lor de şist.

Potri­vit unor hotă­râri de Guvern publi­ca­te în Moni­to­rul Ofi­ci­al pe data de 28 mar­tie a.c., com­pa­nia ame­ri­ca­nă Che­vron a pri­mit undă ver­de pen­tru explo­ra­rea gaze­lor de şist în zone­le Vama Veche (Lima­nu), Adam­cli­si şi Cos­ti­neşti. În con­se­cinţă, pri­ma­rul din Lima­nu a pre­ci­zat că a acţio­nat în instanţă Guver­nul Româ­ni­ei pen­tru aceas­tă hotă­râre. Pro­ce­sul se află la a 4‑a înfă­ţi­şa­re şi încă nu s‑a jude­cat pe fond.

În a doua jumă­ta­te a lunii iunie avem o nouă înfă­ţi­şa­re în pro­ces. Nu s‑a jude­cat pe fond încă, este depar­te de a fi lua­tă o deci­zie. Pri­mă­ria Lima­nu nu doreş­te exploa­ta­rea gaze­lor de şist şi ne folo­sim toa­te vari­an­te­le de a ne împo­tri­vi şi acţiu­nea în instanţă este una din­tre vari­an­te pe care noi vrem să le folo­sim până la capăt. Poa­te între timp se schim­bă teh­no­lo­gia de exploa­ta­re, aşa cum se vehi­cu­la la nivel guver­na­men­tal. Locu­i­to­rii comu­nei apre­cia­ză că nu este oport­u­nă exploa­ta­rea gaze­lor de şist în zonă turis­ti­că. Nu sun­tem în Ame­ri­ca să avem mii de kilo­me­tri pătra­ţi între loca­li­tă­ţi, aici loca­li­tă­ţi­le sunt una lân­gă alta şi ori­cum ar fi, sus­pec­tăm şi ne este tea­mă că am fi polu­a­ţi, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Ius­tin Urdea.

Con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui, în Replicaonline.ro, Mier­curi, 29 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply