Ochii pe Flaminia, ca pe butelie

0
251

Pen­tru pro­ce­sul de decon­ta­mi­na­re a navei „MSC Fla­mi­nia”, auto­ri­tă­ţi­le sta­tu­lui vor lua măsuri stric­te pen­tru a nu exis­ta niciun fel de risc de mediu.

FLAMINIA, SUB LUPĂ Acos­ta­rea port­con­tai­ne­ru­lui ger­man „MSC Fla­mi­nia” (care a avut un puter­nic incen­diu la bord în Ocea­nul Atlan­tic), în dana 39 a Por­tu­lui Con­stanţa a pus pe jar toa­te auto­ri­tă­ţi­le sta­tu­lui, care stau cu ochii pe navă ca pe bute­lie pen­tru ca pro­ce­sul de des­căr­ca­re a deşe­u­ri­lor şi mâlu­lui rezul­tat în urma incen­di­u­lui să se desfă­şoa­re în cele mai bune con­di­ţii.

În acest caz a inter­ve­nit şi minis­trul Mediu­lui şi Schim­bă­ri­lor Cli­ma­ti­ce, Rova­na Plumb, care a dat dis­po­zi­ţii Găr­zii de Mediu să moni­to­ri­ze­ze pro­ce­sul de decon­ta­mi­na­re a navei Fla­mi­nia, pen­tru a nu exis­ta niciun fel de risc. „Din infor­ma­ţi­i­le pe care le-am pri­mit, com­pa­ni­i­le care vor asi­gu­ra decon­ta­mi­na­rea vasu­lui au toa­te echi­pa­men­te­le nece­sa­re şi sunt acre­di­ta­te pen­tru a face ast­fel de ope­ra­ţiuni”, a pre­ci­zat Rova­na Plumb.

Deşi auto­ri­tă­ţi­le şi-au luat toa­te măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru ca pro­ce­sul de des­căr­ca­re a deşe­u­ri­lor să se desfă­şoa­re fără pro­ble­me, exis­tă o dile­mă în pri­vinţa dru­mu­lui pe care îl va lua încăr­că­tu­ra navei, deo­a­re­ce con­du­ce­rea judeţu­lui Pra­ho­va spu­ne că nu va per­mi­te ca ape­le uza­te de pe nava „MSC Fla­mi­nia” să fie epu­ra­te la Plo­ieşti.

INCENDIU Nava-car­go ger­ma­nă „MSC Fla­mi­nia” a acos­tat, vineri, în Por­tul Con­stanţa, pen­tru o ulti­mă decon­ta­mi­na­re îna­in­te de a fi repa­ra­tă în Româ­nia, în Şan­ti­e­rul Naval Daewoo-Man­ga­lia. MSC Fla­mi­nia, cu o lun­gi­me de 300 de metri, a fost vic­ti­ma unei explo­zii urma­te de incen­diu la data de 14 iulie 2012, în Atlan­tic, în tim­pul unei cur­se între SUA şi por­tul bel­gian Anvers.

Nava trans­por­ta 2.876 de con­tai­ne­re din care 149 conţi­neau sub­stanţe chi­mi­ce. O mare par­te din sub­stanţe­le chi­mi­ce s‑au dever­sat în apă în tim­pul inci­den­tu­lui, nu mai puţin de 30 de tone de apă ast­fel con­ta­mi­na­tă fiind pom­pa­te ulte­ri­or de o com­pa­nie dane­ză. Res­tul încăr­că­tu­rii răma­se pe fun­dul navei, prin­tre care şi con­tai­ne­re­le ava­ri­a­te, ar urma să fie extra­să şi tra­ta­tă în Româ­nia, după cum a decla­rat pre­fec­tul Con­stanţei, Eugen Bola.

Vor fi insta­la­te mem­bra­ne de pro­te­cţie spe­ci­a­le între navă şi che­iul por­tu­lui pen­tru a evi­ta ca aces­te sub­stanţe să se scur­gă în port atunci vor fi extra­se con­tai­ne­re­le”, a expli­cat ofi­ci­a­lul.

Arti­co­lul inte­gral şi gale­ria foto, în Telegrafonline.ro, Luni, 20 Mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply