O elevă din Mangalia, premiată de specialiștii NASA pentru realizarea unei stații spațiale

0
266

Echi­pa din care face par­te Ele­na Gium­ba își va expu­ne pro­iec­tul în SUA.

Chiar dacă ima­gi­nea învă­țămân­tu­lui din Româ­nia nu este una de lău­dat, din cau­za rezul­ta­te­lor sla­be obți­nu­te la exa­me­nul de baca­la­u­re­at sau simu­lări, exis­tă, totuși, des­tui elevi care sal­vea­ză, cu brio, situ­a­ția. Este și cazul ele­vi­lor din Man­ga­lia, care, impli­cați atât în stu­di­ul obli­ga­to­riu, cât și în alte pro­iec­te edu­ca­ti­ve sau ști­in­ți­fi­ce opțio­na­le, reu­șesc să câști­ge pre­mii impor­tan­te atât la nivel local, cât și la nivel mondial.

Un exem­plu con­cret în acest sens îl repre­zin­tă Ele­na Gium­ba, din Man­ga­lia, ele­vă în cla­sa a XI‑a la Lice­ul Teo­re­tic ”Ovi­di­us” din Constanța.

Împre­u­nă cu alți trei colegi, Ele­na a rea­li­zat un pro­iect al unei nave spa­ți­a­le, în urma com­pe­ti­ți­ei, lan­sa­tă pen­tru insti­tu­ți­i­le de învă­țământ din întrea­ga lume, echi­pa obținând mențiune.

”Am cre­at o navă care înde­pli­neș­te toa­te con­di­ți­i­le pen­tru ca omul să tră­i­as­că în spa­țiu. Nava spa­ți­a­lă are for­ma unui torus în jurul unei sfe­re. Cre­a­rea pro­iec­tu­lui a durat patru luni. Am aflat pe Inter­net fap­tul că am câști­gat men­țiu­nea, iar, ulte­ri­or, am pri­mit invi­ta­ția de a ne pre­zen­ta lucra­rea chiar în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii ală­tu­ri de alți colegi din mai mul­te țări. Vom ple­ca, împre­u­nă cu un cadru didac­tic, la data de 20 mai și vom ajun­ge la Los Ange­les și San Die­go. Vom sta în SUA timp de 10 zile, vom avea un stand pro­priu și vom da deta­lii des­pre lucra­rea pe care am realizat‑o, aceas­ta fiind expu­să în fața savan­ți­lor NASA. Pen­tru mine, depla­sa­rea în SUA repre­zin­tă un moment unic, ast­fel că efor­tul nos­tru depus la rea­li­za­rea mache­tei a fost răs­plătit”, ne‑a decla­rat Ele­na Giumba.

Agen­ția Spa­ți­a­lă Ame­ri­ca­nă NASA a lan­sat con­cur­sul ”Spa­ce Set­tle­ment”, des­ti­nat ele­vi­lor din întrea­ga lume cu vâr­ste de până la 18 ani. Ajuns, anul aces­ta, la cea de a XX‑a edi­ție, con­cur­sul a fost domi­nat de ele­vii români, ast­fel că nu mai puțin de 37 de echi­pe din Con­stan­ța, Bucu­rești și Sla­ti­na vor par­ti­ci­pa la expo­zi­ția de pro­iec­te din SUA, unde își vor ridi­ca și premiile.

Edi­tia de Sud, Luni, 20 mai 2013/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply