Noaptea Muzeelor”, la Muzeul Callatis

0
202

Data de 18 mai 2013 mar­chea­ză o dub­lă săr­bă­toa­re: Ziua Inter­națio­na­lă a Muze­e­lor și Noap­tea Euro­pea­nă a Muze­e­lor, acti­vi­ta­te afla­tă, anul aces­ta, la a noua edi­ție. Noap­tea Euro­pea­nă a Muze­e­lor este un eve­ni­ment cre­at în 2005 de Minis­te­rul Cul­tu­rii și Comu­ni­că­rii din Fran­ța și este patro­na­tă de Con­si­li­ul Euro­pei, UNESCO și Con­si­li­ul Inter­națio­nal al Muze­e­lor (ICOM).

Cu acest pri­lej, sâm­bă­tă, 18 mai 2013, înce­pând cu ora 16.00, se va des­fă­șu­ra, la sedi­ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, lec­ția tema­ti­că “Tea­trul în Anti­chi­ta­te”, coor­do­na­tă de muze­o­graf Lili­a­na Bădin și cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc. Acti­vi­ta­tea este orga­ni­za­tă în par­te­ne­ri­at cu Școa­la Gene­ra­lă Nr. 3 Man­ga­lia. Vor fi pre­zenți ele­vii cla­sei a VIII‑a A, înso­țiți de diri­gin­te prof. Maria Dima și direc­tor dr. Mihai Ione­scu. Ele­ve­le vor pre­zen­ta moda din Gre­cia anti­că, în timp ce Lili­a­na Bădin va coa­fa și va machia, exact ca în anti­chi­ta­te, trei tine­re ale Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le din loca­li­ta­te.

La ora 17.00, va fi lan­sat pro­iec­tul „Un obiect — o poves­te”, care-și pro­pu­ne pro­mo­va­rea unui obiect din cadrul expo­zi­ți­ei per­ma­nen­te a muze­u­lui cal­la­tian. Obiec­tul lunii mai va fi capi­te­lul com­po­zit „cu pro­to­me de ber­bec”.

În con­ti­nu­a­re, vor fi pre­zen­ta­te, în Power­Po­int, colec­ții rura­le din jude­țul Con­stan­ta: Casa Tătă­reas­ca „Zul­fie Totay” din Coba­din, Colec­ția muze­a­lă a Mănăs­ti­rii orto­do­xe Der­vent, Colec­ția de Artă Lima­nu, Muze­ul etno­gra­fic al aro­mâ­ni­lor „Ghe­or­ghe Celea” din Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Muze­ul de artă „Dinu și Sevas­ta Vin­ti­lă” Topa­lu, Muze­ul Arhe­o­lo­gic Adam­cli­si și Cen­trul de artă popu­la­ră și meș­te­șu­gă­reas­că din Peci­nea­ga.

La rea­li­za­rea mate­ri­a­le­lor au con­tri­bu­it: muze­o­gra­fii Cori­na Radu-Ior­guș și Vale­riu Maxim, cer­ce­tă­to­rii ști­in­ți­fici dr. Lau­ren­țiu Radu-Ior­guș și dr. Robert Con­stan­tin, con­ser­va­to­rii Pau­la Demit și Danie­la Eri­mia.

Înce­pând cu ora 18.00, va fi ver­ni­sa­tă o expo­zi­ție de pic­tu­ră. Artiș­tii plas­tici din Man­ga­lia: Lui­za Cala, Karl Robert Per­ko, Gabriel Tora, Ion Bălă­no­iu și Nicu Găgea­nu vor expu­ne lucrări inspi­ra­te de colec­ția Muze­u­lui „Cal­la­tis” și pei­sa­je din Man­ga­lia.

În con­tex­tu­al diver­si­fi­că­rii ofer­tei cul­tu­ra­le, spe­cial dedi­ca­tă aces­tui eve­ni­ment, în cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral Cal­la­tis, la sedi­ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie, se va orga­ni­za, în pre­mie­ră, pe lân­gă alte acti­vi­tăți, un eve­ni­ment cul­tu­ral în par­te­ne­ri­at cu muze­e­le și colec­ți­i­le din medi­ul rural din jude­țul Con­stan­ța, struc­turi ce func­țio­nea­ză în sub­or­di­nea pri­mă­ri­i­lor sau în cadrul șco­li­lor și cămi­ne­lor cul­tu­ra­le, sau care sunt ges­tio­na­te de per­soa­ne pri­va­te.

Încu­ra­jând ast­fel de par­te­ne­ri­a­te, se con­tri­bu­ie la pro­mo­va­rea unui patri­mo­niu cul­tu­ral mai puțin vizi­bil, ce nu bene­fi­ci­a­ză întot­dea­u­na de cele mai bune con­di­ții de con­ser­va­re, docu­men­ta­re și expu­ne­re, dar care meri­tă a fi valo­ri­zat. Vă aștep­tăm cu drag!”, a decla­rat dr. Tatia­na Odo­bes­cu, mana­ge­rul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”.

Men­țio­năm că, în ziua de 18 mai 2013, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia va fi des­chis până la ora 24.00, iar intra­rea va fi libe­ră.

Mier­curi, 15.05.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply