Motivele pentru care era nevoie de o consultare privind gazele de şist

0
178
Ecologistul Dumitru Bădrăgan:

Motivele pentru care era nevoie de o consultare privind gazele de şist

Rusia este sus­pec­ta­tă de spe­cia­li­şti că se află în spa­te­le pro­tes­te­lor împo­tri­va com­pa­niei care doreş­te să exploreze/exploateze gaze­le de şist în Euro­pa, notea­ză publi­ca­ţia elec­tro­ni­că EUOb­ser­ver.

Într-ade­văr, gaze­le de şist au sus­ci­tat o atenţie deo­se­bi­tă în ulti­ma peri­oa­dă, pes­te noap­te răsă­rind tot soi­ul de ONG-uri verzi, în timp ce alte­le, cu tra­di­ţie, debi­tea­ză teo­rii pe care nu le ali­men­tea­ză şi cu date con­cre­te. Cu alte cuvin­te, duc pro­ble­ma în deri­zo­riu, de unde şi spe­cu­la­ţi­i­le lega­te de omul rău de la est, Rusia care face opo­zi­ţie Ame­ri­cii şi com­pa­niei Che­vron. Din acest motiv, erau mai mult decât nece­sa­re dez­ba­teri pri­vind explorarea/exploatarea gaze­lor de şist, asta îna­in­te ca subiec­tul să fie gata dis­cu­tat şi para­fat de fos­tul Guvern MRU, res­pec­tiv de actu­a­lul.

Este un punct de vede­re susţi­nut şi de preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Naţio­nal al Par­ti­du­lui Eco­lo­gist Român, Dumi­tru Bădră­gan. Con­form aces­tu­ia, fap­tul că abia acum a cata­dic­sit minis­trul Mediu­lui, Rova­na Plumb, să iasă la dis­cu­ţii şi să expli­ce în ce con­stă explo­ra­rea, nu lim­pe­zeş­te ape­le şi nu lini­ş­teş­te cu ade­vă­rat popu­la­ţia, fie ea jus­ti­fi­cat îngri­jo­ra­tă, fie ea alar­ma­tă de pozi­ţii, une­le exa­ge­ra­te, ale unu­or ONG-uri. Fair-play era ca dis­cu­ţi­i­le şi expli­ca­ţii pri­vind teh­ni­ca de explo­ra­re şi teh­no­lo­gia folo­si­tă să fi avut loc îna­in­te ca guver­nanţii să dea undă ver­de explo­ră­rii.

Eco­lo­gis­tul Bădră­gan susţi­ne acest lucru indi­când dis­cu­ţi­i­le din cadrul Comi­si­ei Euro­pe­ne (tex­tul poa­te fi con­sul­tat aici: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13–402_en.htm#footnote‑9.

În cadrul dis­cu­ţi­i­lor se face refe­ri­re la pro­iec­te pe ter­men lung, la încă­l­zi­rea glo­ba­lă şi teme­ri­le lega­te de exploa­ta­rea gaze­lor de şist, pe care nici măcar ame­ri­ca­nii nu au reu­şit să le tem­pe­re­ze în conş­ti­inţa publi­că. Iată încă un motiv pen­tru dez­ba­te­re publi­că, pen­tru con­sul­ta­rea efi­cien­tă şi rea­lă a cetă­ţea­nu­lui pri­vind exploa­ta­rea gaze­lor de şist: ipo­te­tic pro­fit eco­no­mic ver­sus risc de polu­a­re, risc afec­ta­re resur­se de apă, risc seis­mic în zona Cen­tra­lei nuclea­re, afec­ta­rea turis­mu­lui, afec­ta­rea pro­du­cţi­ei agri­co­le, spu­ne Bădră­gan, refe­rin­du-se la dis­cu­ţi­i­le din cadrul Comi­si­ei Euro­pe­ne.

Refe­ri­tor la gaze­l­le de şist, Bădră­gan mai amin­teş­te că minis­trul Rova­na Plumb se con­frun­tă chiar cu ame­ninţa­rea unei moţiuni sim­ple, chiar din par­tea cole­gi­lor PNL. Este şi aces­ta un motiv de ten­siu­ne în USL, comen­tea­ză Bădră­gan, dar care con­ti­nuă că, în ulti­me­le zile, se poa­te sesi­za o uşoa­ră schim­ba­re de ati­tu­di­ne a minis­tru­lui Mediu­lui: a reve­nit pe mesa­jul de mediu, anu­nţă că vor exis­ta dez­ba­teri, dar pozi­ţia sa ante­ri­oa­ră ne ara­tă că avem guver­nanţii pe care‑i meri­tăm.

Sper ca, pen­tru vii­to­rul copi­i­lor, să înce­pem să ascul­tăm res­pon­sa­bil mesa­jul soci­e­tă­ţii civi­le şi vom ana­li­za cine câş­ti­gă, ce câş­ti­gă Româ­nia din acest miraj al gaze­lor ce nu vor fi exploa­ta­te însă de către Sta­tul Român, mai spu­ne Bădră­gan.

Iată de ce era nevo­ie de legi­sla­ţie spe­cia­lă, de stu­dii inde­pen­den­te teh­no­lo­gi­ce şi risc seis­mic, garanţii pen­tru aco­pe­ri­rea posi­bi­le­lor dau­ne — un exem­plu este cazul Ecua­do­ru­lui, unde s‑a înre­gis­trat o polu­a­re isto­ri­că — etc. Legat de acest subiect, până în pre­zent nu am avut par­te decât de mesa­je uni­di­re­cţio­na­le, lip­si­te de con­sis­tenţă, con­chi­de Bădră­gan.

Ale­xan­dra ANTON, Replicaonline.ro, Marti, 21 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply