Ministrul Mediului: Vom organiza dezbateri publice pentru a analiza avantajele şi riscurile exploatării gazelor de şist

0
159

Ministrul Mediului: Vom organiza dezbateri publice pentru a analiza avantajele şi riscurile exploatării gazelor de şist

Minis­te­rul Mediu­lui şi Schim­bă­ri­lor Cli­ma­ti­ce va orga­ni­za dez­ba­teri publi­ce pen­tru a ana­li­za avan­ta­je­le şi ris­cu­ri­le exploa­tă­rii gaze­lor de şist, pri­ma din­tre aces­te dez­ba­teri urmând să aibă loc la înce­pu­tul lunii iunie la Bucu­reşti, a anu­nţat sâm­bă­tă minis­trul de resort Rova­na Plumb, invi­ta­tă la emi­siu­nea Inco­me Maga­zi­ne de la pos­tul TV Ante­na 3.

Vom orga­ni­za dez­ba­teri publi­ce. Vom înce­pe prin orga­ni­za­rea unei dez­ba­teri publi­ce la Bucu­reşti, în pri­ma deca­dă a lunii iunie, cu spe­cia­li­şti, cu expe­rţi şi, bine­înţe­les cu orga­ni­za­ţii negu­ver­na­men­ta­le, pen­tru a putea expli­ca în mod cât se poa­te de şti­inţi­fic care sunt avan­ta­je­le şi dez­a­van­ta­je­le, a spus Rova­na Plumb.

Tre­bu­ie să facem o depar­ta­ja­re cla­ră între pro­ce­sul de explo­ra­re, unde vom vedea dacă ţara noas­tră dis­pu­ne sau nu de resur­se şi unde nu exis­tă niciun risc de mediu, şi com­po­nen­ta de exploa­ta­re, care pre­su­pu­ne risc de mediu. Peri­oa­da de explo­ra­re va dura mini­mum cinci ani, timp în care este posi­bil să apa­ră şi alte teh­no­lo­gii de exploa­ta­re mai pri­e­te­noa­se cu medi­ul.

Din infor­ma­ţi­i­le pe care le avem, exis­tă în pro­ce­du­ră de ana­li­ză alte două noi teh­no­lo­gii, care sunt pri­e­te­noa­se cu medi­ul, şi care asi­gu­ră tot­o­da­tă şi pro­te­cţia cetă­ţe­ni­lor care locu­iesc în apro­pi­e­rea zone­lor de exploa­ta­re, a pre­ci­zat Rova­na Plumb.

Din punct de vede­re teh­nic este vor­ba de niş­te, hai să le spu­nem trac­toa­re, care pot indu­ce vibra­ţii nece­sa­re pen­tru a se vedea dacă exis­tă ris­cul pro­du­ce­rii unei unde seis­mi­ce în peri­me­trul res­pec­tiv, a mai spus Rova­na Plumb.

Aces­te sub­stanţe chi­mi­ce se folo­sesc la frac­tu­ra­re hidra­uli­că. Deja, una din­tre teh­no­lo­gii folo­seş­te înlo­cu­i­rea tutu­ror aces­tor sub­stanţe chi­mi­ce peri­cu­loa­se cu ami­do­nul, care nu repre­zin­tă niciun fel de risc. Tre­bu­ie să vedem cum vor evo­lua aces­te noi ino­va­ţii în ceea ce pri­veş­te teh­no­lo­gi­i­le, con­form minis­tru­lui.

Replicaonline.ro, Sâm­bă­tă. 18 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply