Manifestări dedicate Zilelor Liceului “Callatis” din Mangalia

0
220

Lice­ul Teo­re­tic “Cal­la­tis” din Man­ga­lia deru­lea­ză, în peri­oa­da 27–28 mai, o serie de acti­vi­tă­ţi spe­ci­fi­ce dedi­ca­te zile­lor uni­tă­ţii de învăţământ.

Desfă­şu­ra­te sub mot­to-ul “Minţi des­chi­se, ide­a­luri atin­se”, mani­fes­tă­ri­le înscri­se în pro­gram îi vor pro­vo­ca pe elevi să îşi dove­deas­că spi­ri­tul de com­pe­ti­ţie, cre­a­ti­vi­ta­tea, ini­ţi­a­ti­va, dar şi să dove­deas­că valoa­rea cunoş­tinţe­lor acu­mu­la­te în pro­ce­sul educaţional.

În pri­ma zi a mani­fes­tă­ri­lor, luni, 27 mai, s‑a desfă­şu­rat con­cur­sul “Fun­ny Num­bers”, aflat anul aces­ta la pri­ma edi­ţie, com­pe­ti­ţie inter­dis­ci­pli­na­ră de mate­ma­ti­că în lim­ba engle­ză, care şi‑a pro­pus să pro­voa­ce la com­pe­ti­ţie, ele­vii cla­se­lor a IV‑a şi a V‑a, de la toa­te şco­li­le din oraş.

Ele­vii afla­ţi pe pri­me­le locuri vor fi răs­plăti­ţi cu diplo­me şi pre­mii, ce vor fi decer­na­te în cadrul fes­ti­vi­tă­ţii de pre­mi­e­re care va înche­ia “Zile­le Cal­la­ti­e­ne”. “Să vorbim…gramatica, în româ­nă şi engle­ză”, a fost o altă pro­vo­ca­re pe care pro­fe­so­rii Lice­u­lui “Cal­la­tis”, au adresat‑o tutu­ror ele­vi­lor loca­li­tă­ţii din cla­se­le gimnaziale.

Aflat la a tre­ia edi­ţie, con­cur­sul a por­nit de la cre­dinţa că gra­ma­ti­ca, deşi con­si­de­ra­tă une­ori gre­o­a­ie sau prea plic­ti­si­toa­re, este de fapt coloa­na ver­te­bra­lă o ori­că­rui act de comu­ni­ca­re corec­tă şi eficientă.

În ace­ea­şi zi, la sala Bel­ve­de­re a hote­lu­lui Pre­si­dent, din Man­ga­lia a avut loc des­chi­de­rea târ­gu­lui local de pro­mo­va­re a ofer­te­lor licea­le-2013. Cu oca­zia Zile­lor Porţi­lor Des­chi­se, în cadrul lice­u­lui, vor avea loc, marţi, 28 mai, mai mul­te eve­ni­men­te desfă­şu­ra­te sub for­ma unor con­cur­suri, dar şi dez­ba­teri, unde sunt invi­ta­ţi să par­ti­ci­pe elevi, părinți, repre­zen­tanți ai muni­ci­pa­li­tă­ţii, pre­cum și ai altor insti­tu­ții partenere.

În ace­la­şi timp, ele­vii şco­li­lor gim­na­zi­a­le din Man­ga­lia şi împre­ju­ri­mi sunt invi­ta­ţi să vizi­te­ze lice­ul. Pro­gra­mul mani­fes­tă­ri­lor pri­le­ju­i­te de Zile­le Cal­la­ti­e­ne, edi­ţia 2013, inclu­de o serie de acti­vi­tă­ţi dedi­ca­te Zilei Inter­na­ţio­na­le a Copilului.

Ast­fel, marţi, 28 mai, înce­pând cu ora 12.30, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie “Cal­la­tis” va găz­dui sim­po­zio­nul “Copi­lă­ria în tre­cut şi în era vir­tu­a­lă”, în care lice­eni din mai mul­te uni­tă­ţi şco­la­re din judeţ, vor pre­zen­ta comu­ni­cări având ca temă gene­ra­lă copi­lă­ria şi adolescenţa.

În cadrul sim­po­zio­nu­lui, ele­vii vor con­tu­ra ima­gi­nea copi­lu­lui în lumea anti­că, medi­e­va­lă, moder­nă şi con­tem­po­ra­nă, uti­li­zând argu­men­te din isto­ria men­ta­li­tă­ţi­lor, a modei, a isto­ri­ei artei, jucă­ri­i­lor, educatiei.

Lucră­ri­le sim­po­zio­nu­lui vor cuprin­de şi expo­zi­ţia-con­curs “Copi­lă­ria poves­ti­tă prin foto­gra­fi­i­le mele”, unde ele­vii de gim­na­ziu îşi vor expu­ne foto­gra­fi­i­le la Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Mangalia.

Par­ti­ci­panţii la eve­ni­ment se vor bucu­ra şi de o “Vitri­nă de vacanţă” pen­tru copii, acti­vi­tă­ţi ce fac par­te din pro­iec­tul “Să menţi­nem spi­ri­tul copi­lă­ri­ei” ini­ţi­at de Lice­ul Teo­re­tic “Cal­la­tis” în par­te­ne­ri­at cu Cen­trul Cul­tu­ral “Cal­la­tis” şi uni­tă­ţi­le de învă­ţământ de la nivel local şi judeţean.

Luni, 27 mai 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply