Maestrul Ioan Ludu, sărbătorit cu fast la Mangalia

0
240
Luptătorii nu şi-au uitat fostul mare antrenor.
luptemangalialudu14-1368464203.jpg

Moment emoţio­nant, pe tera­sa Res­ta­u­ran­tu­lui Luca din Man­ga­lia, unde unul din­tre cei mai mari antre­nori de lup­te din Româ­nia, Ioan Ludu, a fost săr­bă­to­rit la împli­ni­rea vene­ra­bi­lei vâr­ste de 80 de ani. Foşti mari cam­pi­oni ai Con­stanţei, teh­ni­cieni şi con­du­că­tori de clu­buri au venit în sudul lito­ra­lu­lui, la Man­ga­lia, onorând invi­ta­ţia de a fi ală­tu­ri, la ceas ani­ver­sar, de maes­trul Ioan Ludu, antre­nor care a adus cele mai mul­te meda­lii pen­tru lup­te­le con­stă­nţe­ne.

Eve­ni­men­tul a fost orga­ni­zat de Clu­bul Spor­tiv Man­ga­lia, gra­ţie impli­că­rii fra­ţi­lor Ionel şi Lucian Luca, cu spri­ji­nul Aso­ci­a­ţi­ei Judeţe­ne de Lup­te Con­stanţa (preşe­din­te, Gigi Pam­bu­ca), de la reu­niu­ne nelip­sind nici pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu.  „M‑am bucu­rat foar­te mult să fiu ală­tu­ri de foş­tii mei elevi, nu m‑au uitat şi sunt mân­dru că am for­mat ase­me­nea carac­te­re. Lup­te­le, spor­tul în gene­ral, mode­lea­ză nu doar cor­pul, ci şi spi­ri­tul, iar tra­di­ţia tre­bu­ie dusă mai depar­te”, a decla­rat, pen­tru „Cuget Liber”, maes­trul Ioan Ludu, care a pri­mit, cu aceas­tă oca­zie, o Diplo­mă de Exce­lenţă.

Timp de câte­va ore, într‑o ambi­anţă plă­cu­tă, foş­tii cam­pi­oni şi-au amin­tit de per­for­manţe­le de odi­ni­oa­ră, au depă­nat poveşti şi au reme­mo­rat momen­te — mai feri­ci­te sau mai gre­le — din vre­mu­ri­le în care scri­au isto­ria pe sal­tea. Apla­u­ze la sce­nă des­chi­să a pri­mit şi soţia maes­tru­lui, care, la fel ca în anii 70, le‑a cân­tat lup­tă­to­ri­lor „Bala­da cer­bu­lui”.

Erau ani în care sufe­ream la slă­bi­re, tre­bu­ia să ne înca­drăm în kilo­gra­me, să putem tre­ce de cân­tar. Doam­na Ludu ne cân­ta aceas­tă melo­die şi ne mai ali­na dure­rea”, a poves­tit Ionel Luca. Maes­trul Ioan Ludu a prac­ti­cat lup­te­le la Stea­gu Roşu Bra­şov, deve­nind mul­ti­plu cam­pi­on al Româ­ni­ei la lup­te libe­re şi lup­te gre­co-roma­ne. Ca antre­nor, a deve­nit fai­mos pe lito­ral, adu­când o sal­bă impre­sio­nan­tă de meda­lii pen­tru lup­te­le con­stă­nţe­ne.

Arti­co­lul com­plet şi gale­ria foto, în Cugetliber.ro, Marţi, 14 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply