IMM-urile se împotmolesc în mlaștina legislativă

0
204

Acte­le nor­ma­ti­ve com­pli­ca­te, inter­pre­ta­bi­le și care se schim­bă după cum bate vân­tul repre­zin­tă de mulți ani una din­tre cele mai mari pro­ble­me ale între­prin­de­ri­lor mici şi mij­lo­cii din România.

În toam­na anu­lui tre­cut, Ste­ven van Gro­e­nin­gen, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Inves­ti­to­ri­lor Stră­ini și al Rai­ffe­i­sen Româ­nia, spu­nea că antre­pre­no­rii pe care îi repre­zin­tă așteap­tă de la noul cabi­net o mai mare pre­dic­ti­bi­li­ta­te a mediu­lui eco­no­mic și o mai mare sta­bi­li­ta­te legi­sla­ti­vă. De fapt, ace­eași soli­ci­ta­re a fost trans­mi­să de medi­ul de afa­ceri fie­că­rui guvern din ulti­mii 15–20 de ani.

Din păca­te, la fel ca întot­dea­u­na, șanse­le ca poli­ti­cie­nii să țină sea­ma de dorin­țe­le între­prin­ză­to­ri­lor par a fi și de aceas­tă dată ega­le cu zero. În mai puțin de patru luni, Exe­cu­ti­vul a emis 43 de ordo­nan­țe și ordo­nan­țe de urgen­ță, în timp ce Par­la­men­tul a votat 137 de legi (cifră repre­zen­tând mai mult de 60% din numă­rul de legi vota­te de legi­sla­ti­vul tre­cut în tot anul 2012). Iar cele mai mul­te din­tre aces­tea nu fac, desi­gur, decât să modi­fi­ce sau să abro­ge acte legi­sla­ti­ve mai vechi.

 Vă invi­tăm să citi­ţi con­ti­nu­a­rea în Capital.ro, Marţi, 7 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply