Geniul de 19 ani din Râmnicu Vâlcea, marele câştigător al competiţiei Intel ISEF

0
155
Ionuţ Budişteanu a primit  75.000 de dolari pentru un proiect inedit.

Com­pe­ti­ţia Intel ISEF (Inter­na­tio­nal Scien­ce & Engi­ne­e­ring Fair) a avut loc în Ari­zo­na, SUA, între 12 şi 17 mai. Ionuţ Budi­ş­tea­nu, în vâr­stă de 19 ani, a con­cu­rat cu alţi 1.600 de tineri pasio­na­ţi de teh­no­lo­gie din întrea­ga lume şi a reu­şit să câş­ti­ge pre­mi­ul Gor­don E. Moo­re (denu­mit după fon­da­to­rul Intel), în valoa­re de 75.000 de dolari.

Păzea, Goo­gle!

Pro­iec­tul pre­zen­tat de Ionuţ Budi­ş­tea­nu juri­u­lui com­pe­ti­ţi­ei Intel ISEF este o maşi­nă auto­no­mă. Maşi­ni­le care se con­duc sin­gu­re nu mai sunt, de mult, de dome­ni­ul scien­ce-fic­tion. Goo­gle le tes­tea­ză de câţi­va ani şi pro­iec­te ase­mă­nă­toa­re au înce­put să apa­ră  în toa­tă lumea.

Totu­şi, cei de la ISEF l‑au pre­mi­at pe Budi­ş­tea­nu pen­tru fap­tul că rea­li­za­rea maşi­nii auto­no­me con­ce­pu­te de el cos­tă numai 4.000 de dolari, spre deo­se­bi­re de zeci­le de mii de dolari inves­ti­te în pro­iec­te­le mari­lor com­pa­nii.

Pro­iec­tul lui, denu­mit “Uti­li­za­rea inte­li­genţei arti­fi­ci­a­le pen­tru a crea o maşi­nă low-cost, fără şofer”, com­bi­nă ele­men­te har­dwa­re şi softwa­re, inclu­siv o apli­ca­ţie dezvol­ta­tă spe­cial de Ionuţ, tes­ta­tă în situ­a­ţii rea­le din tra­fic, cu sco­pul inte­gră­rii în auto­ve­hi­cu­le şi redu­ce­rii sem­ni­fi­ca­ti­ve a numă­ru­lui de acci­den­te ruti­e­re.

Uni­ci­ta­tea solu­ţi­ei pro­pu­se de Ionuţ con­stă în uti­li­za­rea unui radar mini­ma­list şi a unor came­re video, monta­te pen­tru a recu­noa­ş­te din ima­gini, folo­sind algo­ritmi infor­ma­tici pro­prii, mar­ca­je­le, limi­te­le şi pozi­ţio­na­rea în timp real a maşi­nii în tra­fic, sem­ne­le de cir­cu­la­ţie şi posi­bi­le­le obs­ta­co­le.

Vă invi­tăm să citi­ţi arti­co­lul inte­gral în adevarul.ro, Sâm­bă­tă, 18 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply