Gazele de şist – Câteva explicaţii despre mituri, proceduri şi beneficii economice

0
222

Exploa­ta­rea gaze­lor de şist în Româ­nia este o dez­ba­te­re care a ani­mat spa­ţi­ul public în ulti­me­le luni. Sta­te­le Uni­te au înre­gis­trat rezul­ta­te pozi­ti­ve în acest dome­niu, aşa că din ce în ce mai mul­te guver­ne, inclu­siv din Euro­pa, încep să stu­die­ze cu atenţie con­se­cinţe­le de ordin eco­no­mic ale unui ast­fel de pro­iect. Româ­nia face par­te şi ea din gru­pul ţări­lor inte­re­sa­te şi a alo­cat deja peri­me­tre de explo­ra­re com­pa­niei Che­vron, pen­tru a con­sta­ta dacă resur­se­le într-ade­văr exis­tă în subteran.

Între timp, din­spre soci­e­ta­tea civi­lă se aud tot mai mul­te voci care con­tes­tă acest demers, cele mai vehe­men­te fiind ONG-uri­le de mediu. Argu­men­te­le lor se lea­gă de pro­ce­de­ul folo­sit în exploa­ta­re, ace­la de frac­tu­ra­re hidra­uli­că, sin­gu­rul care per­mi­te acce­sul la gaze­le de şist. ONG-iştii susţin că sub­stanţe­le folo­si­te dău­nea­ză mediu­lui, dis­trug pân­za fre­a­ti­că, con­su­mă resur­se­le de apă ale Româ­ni­ei sau pro­voa­că chiar cutre­mu­re. De cea­lal­tă par­te, expe­rţii vor­besc des­pre avan­ta­je­le eco­no­mi­ce şi des­pre schim­ba­rea para­dig­mei pe pia­ţa de ener­gie mondială.

În acest pei­saj, mar­cat sem­ni­fi­ca­tiv de lip­sa de comu­ni­ca­re din­tre auto­ri­tă­ţi şi popu­la­ție, pos­tul de tele­vi­ziu­ne The Money Chan­nel a orga­ni­zat o dez­ba­te­re, în cadrul emi­siu­nii „Ora 9“, cu spe­cia­li­şti în dome­niu care au ana­li­zat bene­fi­ci­i­le şi ris­cu­ri­le unui pro­iect eco­no­mic de o ase­me­nea anvergură.

Citi­ţi arti­co­lul inte­gral pe realitatea.net, 17 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply