Gale Internaţionale de box, la Mangalia (galerie foto)

0
268

Aso­ci­a­ţia Spor­ti­vă Muni­ci­pa­lă Cal­la­tis MG şi Con­si­li­ul Local al Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ţia Spor­ti­vă Cal­la­tis Daewoo Box Club Man­ga­lia, au orga­ni­zat, în peri­oa­da 25 — 26mai, două Gale Inter­na­ţio­na­le de box.

Eve­ni­men­tul spor­tiv  s‑a desfă­şu­rat în incin­ta Sălii de sport a Lice­u­lui “Cala­tis”, care a găz­du­it între­ce­ri­le din­tre Sele­cţio­na­ta Fran­co­fo­nă a Fede­ra­ti­ei Bel­gie­ne de box şi Selec­tio­na­ta judeţu­lui Con­stanţa din care au făcut par­te spor­tivi ai clu­bu­ri­lor din Con­stanţa, Man­ga­lia şi Năvo­dari. În cadrul ace­le­ia­şi mani­fes­tări spor­ti­ve a avut loc întâl­ni­rea din­tre repre­zen­ta­ti­ve­le de box femi­nin ale Româ­ni­ei şi Ucrai­nei.

Sele­cţio­na­ta judeţu­lui Con­stanţa a fost for­ma­tă din urmă­to­rii spor­tivi: Mitran Fla­vi­us, Duduli­ca Ionut, Cre­tu Cris­ti­an, Mus­ta­fa Arsen, Cos­tea Daniel, Ali­man Raul, Akbal Alpe­ren, Cio­ba­nu Adri­an, Maftei Cris­ti­an, Rata Theo­dor, Bodil­cu Ionut, Oltea­nu Lau­ren­tiu. Aceş­tia au fost însoţi­ţi de către antre­no­rii: Chi­o­vea­nu Nicu­lae,  Abla­din Fero­din şi Con­stan­tin Mihai.

Sele­cţio­na­ta Fede­ra­ţi­ei Fran­co­fo­ne a Bel­gi­ei de box a fost repre­zen­ta­tă de către: Rino Fran­co, Asto­ri­no Lucas, Atuo Bau­do­u­in, Giuli­ani Urba­no, Mir­mi­na Spa­ta­lu­cen­te, Dia­l­lo Ama­dou, Mes­sa­o­u­di Ana­ss, Montecchi Ste­fani, Kalen­ga Mishi­ka, Pere­z­zo­lo Salo­mon, Kili­zi­mark Mus­ta­fa, Pagli­e­rini Pie­ri­no, pre­ga­ti­ti de catre antre­no­rii Gar­cia Julio si Jean Marc Gom­me.

Dele­ga­ţia ofi­ci­a­lă a fost for­ma­tă din Ver­be­u­re Andre şi Giuli­ani Mir­co, Nadir Der­vi­si ‑dele­gat şi transla­tor din par­tea Fede­ra­ţi­ei Fran­co­fo­ne a Bel­gi­ei, iar arbi­tru a fost  Pom­pi­lii Feli­ce.

Pre­ci­zăm că la eve­ni­ment a par­ti­ci­pat şi Daniel Slă­ves­cu, fiul regre­ta­tu­lui Gil Slă­ves­cu, fost preşe­din­te al Clu­bu­lui de box “Cal­la­tis”, în memo­ria căru­ia a avut loc con­frun­ta­rea din­tre sele­cţio­na­ta Bel­gi­ei şi cea a judeţu­lui Con­stanţa.

După meciuri aprig dis­pu­ta­te, sele­cţio­na­ta bel­gi­a­nă s‑a impus cu 6–4 , iar un meci s‑a ter­mi­nat la ega­li­ta­te. În a doua reu­niu­ne a zilei s‑au întâl­nit lotu­ri­le  naţio­na­le de box femi­nin de juni­oa­re, tine­ret şi seni­oa­re ale Româ­ni­ei şi  Ucrai­nei.

Din lotul Româ­ni­ei au facut par­te la juni­oa­re — Băni­că Deni­sa Ale­xan­dra, Băni­caă Ema­nu­e­la, Ilie Cris­ti­na, Blei Cris­ti­na, Seni Andre­ea Lenu­ţa, Cos­ma Cris­ti­na Pau­la, Bar­bu Sora­na.

Echi­pa de tine­ret a fost for­ma­tă din: Pan­tiş Melin­da, Radu Flo­ri­na, Pătra­ş­cu Ana, Cri­şan Ali­na, Băni­că Ele­na Manu­e­la, Efti­mes­cu Ali­na, iar la seni­oa­re au par­ti­ci­pat: Jor­ne­ac Xenia, Nechi­ta Cla­u­dia, Peri­joc Lăcră­mi­oa­ra, Duţă Ste­lu­ţa.

Antre­nori au fost: Adri­an şi Miha­e­la Lăcă­tu­şu. Repre­zen­ta­ti­va Ucrai­nei s‑a depla­sat la Man­ga­lia cu un lot puter­nic for­mat — la juni­oa­re din: Kova­len­ko Inna, Kary­ma Tara­ra, Mar­ta Voiy­to­vy­ch, Ciu­ci­u­mis Cris­ti­na — la tine­ret din: Mary­na May­dy­ch, Petya­na Ryzhen­ko­va, Borut­sa Mari­ya, Mari­na Malo­va­na, iar la seni­oa­re din: Mary­na Malo­va­na, Virt Vik­to­ri­ya, Nabu­e­va Olga, Vasy­ley­s­ka Sitha­na, Holo­d­lo­va Sne­zha­na. Spec­tac­to­rii pre­zenţi în număr mare la aceas­tă gală au apla­u­dat vic­to­ria echi­pei Româ­ni­ei, cu sco­rul de 8 – 4.

Dumi­ni­că, de la ora 11:00, spor­ti­ve­le care nu au par­ti­ci­pat la pri­ma gală de box femi­nin, au efec­tu­at un spar­ring, înving­ă­toa­re ieşind tot repre­zen­ta­ti­va Româ­ni­ei, cu sco­rul de 6 la 1.

Toa­te dele­ga­ţi­i­le au apre­ciat efor­tu­ri­le depu­se de către orga­ni­za­tori şi şi-au mani­fes­tat intenţia de a reve­ni la Man­ga­lia, ori de câte ori vor fi invi­ta­ţi.

Luni, 27 mai 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply