Festivalul național de teatru pentru elevi “Mangalia-Art”

0
181

Tea­trul „Tha­li­a­mar” Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Con­si­li­ul Local Man­ga­lia și Com­ple­xul Cul­tu­ral „Cal­la­tis” orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 24 – 26 mai 2013, la sedi­ul Casei de Cul­tu­ră Man­ga­lia, edi­ția a IV‑a a Fes­ti­va­lu­lui Națio­nal de Tea­tru pen­tru Elevi „Man­ga­lia-Art”.

  Va fi un ade­vă­rat mara­ton de tea­tru, în care vor evo­lua 16 tru­pe de actori-elevi din întrea­ga țară, după cum urmea­ză: vineri, 24 mai, vor juca tru­pe­le de la gră­di­ni­țe, cla­se­le pri­ma­re și gim­na­zi­a­le; sâm­bă­tă, 25 mai, vor juca tru­pe­le con­sti­tu­i­te din elevi de liceu, iar dumi­ni­că, 26 mai, se va des­fă­șu­ra sec­țiu­nea mono­log băieți și fete, după care va urma fes­ti­vi­ta­tea de decer­na­re a pre­mi­i­lor.

Aura Mir­cea Stu­pa­ru, coor­do­na­to­rul Tea­tru­lui „Tha­li­a­mar”, a făcut urmă­toa­re­le pre­ci­zări:

Aș vrea să le mul­țu­mesc celor care ne-au aju­tat să orga­ni­zăm acest fes­ti­val: Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și, în spe­cial, d‑lui pri­mar Radu Cris­ti­an, d‑nei Tatia­na Odo­bes­cu, mana­ge­rul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, Clu­bul Rota­ry Man­ga­lia, Hotel „Cor­sa”, Hotel „Alu­tus”, doam­nei Miha­e­la Ari­ciu și dom­nu­lui Emil Bod­nă­raș.

Pie­se­le de tea­tru vor înce­pe la ora 11.00 și se vor ter­mi­na la ora 19.00, cu pau­ză de masă între ora 14.00 la 16.00. Intra­rea este libe­ră, iar rugă­min­tea noas­tră este să nu se întâr­zie”.

Mier­curi, 22.05.2013.

                                                                       Per­soa­ne de con­tact:

Aura Mir­cea Stu­pa­ru, coor­do­na­to­rul Tea­tru­lui „Tha­li­a­mar”

Tel: 0747.078837

Dr. Tatia­na Odo­bes­cu, Mana­ge­rul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”

Tel: 0735.168.285

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply