Cristea: “Dacă după explorare se constată că sunt resurse, cine credeţi că mai scoate Chevron de aici?”

0
135
Primarul din Costineşti, cu referendum valid “la purtător”,

Cris­tea: “Dacă după explo­ra­re se con­sta­tă că sunt resur­se, cine cre­deţi că mai scoa­te Che­vron de aici?”

Cristea: "Dacă după explorare se constată că sunt resurse, cine credeţi că mai scoate Chevron de aici?"

Anu­mi­te decla­ra­ţii con­tra­dic­to­rii, de la fine­le anu­lui 2012, au avut darul de a con­du­ce la ide­ea că nici un refe­ren­dum local, orga­ni­zat pe tema explorării/exploatării gaze­lor de şist nu a fost valid. Cel de la Cos­ti­neşti a fost — sur­pri­ză — valid, iar dova­da este cât se poa­te de ofi­ci­a­lă: Pri­mă­ria Cos­ti­neşti a publi­cat, pe site-ul ofi­ci­al, hotă­rârea 67/19.12.2012 pri­vind însu­şi­rea rezul­ta­te­lor şi vali­da­rea aces­to­ra la refe­ren­du­mul local desfă­şu­rat la data de 09.12.2012 în comu­na Cos­ti­neşti cu pri­vi­re la exploa­ta­rea gaze­lor de şist prin fracţionare/fracturare hidra­uli­că, pe teri­to­ri­ul comu­nei Cos­ti­neşti, judeţul Con­stanţa.

În hotă­rârea de con­si­liu se mai ara­tă că la refe­ren­dum a par­ti­ci­pat un pro­cent de 50,71% din popu­la­ţie, fapt însu­şit de con­si­li­e­rii pre­zenţi la şedinţa din decem­brie 2012. Pri­ma­rul a fost dele­gat, con­form ace­lu­ia­şi docu­ment, să îna­in­te­ze hotă­rârea Insti­tu­ţi­ei Pre­fec­tu­lui Judeţu­lui Con­stanţa, în vede­rea infor­mă­rii Guver­nu­lui, prin minis­te­rul de resort, cu pri­vi­re la rezul­ta­tul refe­ren­du­mu­lui local.

După cum se poa­te obser­va, în hotă­rârea pri­vi­toa­re la refe­ren­dum se face vor­bi­re des­pre exploa­ta­rea gaze­lor de şist prin fracţionare/fracturare hidra­uli­că, în timp ce, în momen­tul de faţă, com­pa­nia Che­vron are doar aviz pen­tru explo­ra­re.

Însă, ne lămu­reş­te pri­ma­rul comu­nei Cos­ti­neşti, Tra­ian Cris­tea: Dacă după explo­ra­re se con­sta­tă că sunt resur­se, cine cre­deţi că îi mai scoa­te pe ăştia (com­pa­nia Che­vron — n.r.) de aici? Dacă guver­nanţii nu le dau mai depar­te res­tul de avi­ze, pen­tru exploa­ta­re, înseam­nă că doar au vrut să le ia banii pen­tru explo­ra­re…, filo­so­fea­ză edi­lul şi, la drept vor­bind, teo­ria lui nu sună ero­nat.

Între­bat ce păre­re are el, per­so­nal, des­pre întrea­ga poves­te, pri­ma­rul a decla­rat: Dacă am făcut refe­ren­dum, cum să fiu de acord? Cum pot eu acum să fiu împo­tri­va comu­ni­tă­ţii, care a ieşit al vot şi a votat împo­tri­va gaze­lor de şist. Însă, tot pri­ma­rul decla­ră: Aţi văzut că Guver­nul nu se uită la noi, au dat avi­ze….

O decla­ra­ţie ase­mă­nă­toa­re a avut, zile­le tre­cu­te, şi vice­pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Mari­us Dumi­tru, iar în acest con­text îi redăm între­gul punct de vede­re pe tema gaze­lor de şist:

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro, 13-05-2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply