Black Sea International Regatta la start

0
238

În pri­ma zi de com­pe­ti­ţie, vineri, când sunt aştep­ta­te la start 30 de echi­pa­je însu­mând pes­te 150 de par­ti­ci­panţi, vor avea loc cur­se­le insho­re orga­ni­za­te la Man­ga­lia, sâm­bă­tă se va da star­tul cur­sei offsho­re Man­ga­lia – Var­na, iar dumi­ni­că, vor avea loc cur­se­le insho­re în Var­na, urma­te de fes­ti­vi­ta­tea de premiere.

Yacht-uri­le înscri­se în com­pe­ti­ţie vor fi împă­rţi­te în trei cla­se, con­form cer­ti­fi­ca­te­lor de per­for­manţă: IRC Inter­na­tio­nal – IRC Racing, IRC Cru­i­sing 1, IRC Cru­i­sing 2, fiind pre­mi­a­te echi­pa­je­le care se situ­ea­ză pe pri­me­le trei locuri la fie­ca­re cla­să în par­te. Supli­men­tar, vor fi acor­da­te tro­fee pri­mi­lor trei sosi­ţi ca punc­taj în cur­sa offsho­re Man­ga­lia – Varna.

Bla­ck Sea Inter­na­tio­nal Regat­ta, orga­ni­za­tă de Yacht Club Româ­nia în cola­bo­ra­re cu LZ Yach­ting Bul­ga­ria, este sin­gu­ra com­pe­ti­ţie de yach­ting offsho­re din Marea Nea­gră care se desfă­şoa­ră între două ţări, Româ­nia şi Bul­ga­ria şi a ajuns la a şasea ediţie.

La edi­ţi­i­le pre­ce­den­te au par­ti­ci­pat echi­pa­je din Româ­nia, Bul­ga­ria, Ucrai­na, Marea Bri­ta­nie şi Tur­cia, iar comi­te­tul de cur­să şi juri­ul inter­na­ţio­nal au fost com­pu­se din repre­zen­tanţi ai Gre­ci­ei, Franţei, Româ­ni­ei şi Bul­ga­ri­ei. Anul aces­ta Ofi­ţe­rul Prin­ci­pal de Cur­să va fi Anas­ta­si­os Fotis, Natio­nal Race Offi­cer – Yacht Club of Rho­des, Gre­cia, iar preşe­din­te­le juri­u­lui inter­na­ţio­nal va fi Geor­ge Pau­nov, Inter­na­tio­nal Jud­ge – Bulgaria.

Lideruldeopinie.ro, vineri, 24 mai 2013.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply