Ample manifestări sportive la Mangalia, de Ziua Internaţională a Copilului

0
175

Aso­ci­a­ţia Spor­ti­vă “Cal­la­tis MG”,  în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ din loca­li­ta­te, orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 31 mai- 2 iunie, cu oca­zia Zilei Inter­na­ţio­na­le a Copi­lu­lui, Cam­pi­o­na­te­le Fina­le Inte­rş­co­la­re la fotbal, han­d­bal, tenis de masă, şah şi cro­ss.

Pro­iec­tul se adre­sea­ză ele­vi­lor din cla­se­le 0‑XII din cadrul tutu­ror uni­tă­ţi­lor de învă­ţîmânt de la nivel local şi are ca prin­ci­pal scop for­ma­rea unui stil de via­ţă sănă­tos, pre­cum şi evi­ta­rea adop­tă­rii de către elevi a unor obi­ce­iuri nesă­nă­toa­se.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui spor­tiv se vor deru­la com­pe­ti­ţii pen­tru dis­ci­pli­ne­le spor­ti­ve enu­me­ra­te mai jos, după urmă­to­rul pro­gram:

  • Fotbal – la nivel liceal, 31 mai, înce­pând cu ore­le 9:30 – 12:00, la Baza Spor­ti­vă Pes­că­ruş;
  • Han­d­bal – la nivel gim­na­zi­al, 31 mai, ore­le 12:00, în Sala de Sport a Şco­lii Gene­ra­le Nr. 1;
  • Tenis de masă – la nivel gim­na­zi­al şi liceal, 31 mai, ore­le 14:00, în Sala de Sport a Sco­lii Gene­ra­le Nr. 1;
  • Fotbal — la nivel pri­mar, 1 iunie, înce­pând cu ora 9:00, în Sala de Sport a Şco­lii Gen. Nr.1;
  • Fotbal — la nivel gim­na­zi­al, 1 iunie, înce­pând cu ora 9:30, la Baza Spor­ti­vă Pes­că­ruş;
  • Şah – la nivel pri­mar, gim­na­zi­al şi liceal , 1 şi 2 iunie, la Casa Arma­tei;
  • Cro­ss – la toa­te nive­lu­ri­le de vâr­stă, 2 iunie, înce­pând cu ora 09:30, în Por­tul Turis­tic din Man­ga­lia.

La mani­fes­tări vor par­ti­ci­pa un număr de apro­xi­ma­tiv 1.000 de elevi.

Com­pe­ti­ţi­i­le se vor fina­li­za după ter­mi­na­rea cro­ss-ului prin orga­ni­za­rea unei fes­ti­vi­tă­ţi de pre­mi­e­re a celor mai bune echi­pe, elevi, cadre didac­ti­ce şi direc­tori ai uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ par­ti­ci­pan­te din Man­ga­lia.

Vineri, 31 mai 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply