Amenzi pentru neregulile din staţiuni

0
189

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, împre­u­nă cu repre­zen­tanţi ai muni­ci­pa­li­tă­ţii au înche­iat seria inspe­cţi­i­lor în sta­ţiuni, vineri, 17 mai, în vede­rea sta­bi­li­rii măsu­ri­lor admi­nis­tra­ti­ve care se impun pen­tru pre­gă­ti­rea sezo­nu­lui esti­val.
În tim­pul depla­să­rii în sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui, edi­lul a con­sta­tat că lucră­ri­le de eco­lo­gi­za­re a spa­ţi­i­lor deţi­nu­te de unii agenţi eco­no­mici nu au fost fina­li­za­te.

Con­form noti­fi­că­ri­lor îna­in­ta­te aces­to­ra de către muni­ci­pa­li­ta­te, agenţii eco­no­mici care deţin tere­nuri şi clă­diri în sta­ţiuni tre­bu­iau să efec­tu­e­ze lucrări de eco­lo­gi­za­re a acti­ve­lor deţi­nu­te, până la 31 mar­tie.

Ca urma­re a nere­gu­li­lor con­sta­ta­te, gene­ra­te de ridi­ca­rea con­stru­cţi­i­lor nea­u­to­ri­za­te, ampla­sa­rea ile­ga­lă de chi­oş­curi şi tone­te, pre­cum şi extin­de­rea unor clă­diri pe dome­ni­ul public se vor apli­ca san­cţiuni con­tra­venţio­na­le.

Nu este posi­bil să deţii o supra­fa­ţă de 7000 de mp, pe pla­jă, la Saturn cu o rede­venţă de 270 de dolari/an, să fii pro­pri­e­tar de hotel, în Nept­un, pen­tru care plă­teşti doar 2500 de lei/an sau să ai un ha de teren în Jupi­ter cu o rede­venţă de 4000 de lei/an şi să nu le ame­na­jezi cores­pun­ză­tor.

În plus, con­trac­te­le de con­ce­siu­ne înche­ia­te, în tre­cut, cu muni­ci­pa­li­ta­tea au adus numai deser­vi­cii. Eu nu doresc ca Pri­mă­ria să fie păr­ta­şă la eva­ziu­ne fis­ca­lă, de ace­ea ne jude­căm cu cei care au încăl­cat cla­u­ze­le con­trac­tu­a­le. Pen­tru acest tip de aşa-zişi inves­ti­tori voi lua şi măsuri nepo­pu­la­re. Le-am dat ter­me­ne sufi­cien­te pen­tru a‑şi igie­ni­za şi efec­tua lucrări de cură­ţe­nie, dar am con­sta­tat că le-au igno­rat”, a menţio­nat edi­lul Cris­ti­an Radu.

Pe par­cur­sul inspe­cţi­ei, edi­lul a pre­ci­zat că într‑o pro­xi­mă şedinţă a CL va fi regle­men­ta­tă o hotă­râre, pri­vind aco­pe­ri­rea cu mash-uri a clă­di­ri­lor aban­do­na­te, iar cei care nu iau act de pre­ve­de­ri­le hotă­rârii vor fi amen­da­ţi.

Valoa­rea maxi­ma­lă a unei amenzi apli­ca­bi­le potri­vit OUG195/2005, pri­vind legea mediu­lui poa­te fi de 100 de mii de lei pen­tru per­soa­ne­le juri­di­ce, res­pec­tiv 50 de mii de lei pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce.

Pre­ci­zăm că Depar­ta­men­tul de Mediu şi Cor­pul de Con­trol din cadrul Poli­ţi­ei Loca­le au deru­lat, în aceas­tă peri­oa­dă, acţiuni de con­trol în sta­ţiuni şi oraş. Ca urma­re a nere­gu­li­lor con­sta­ta­te 737 de soma­ţii şi alte 35 de pro­ce­se-ver­ba­le au fost îna­in­ta­te agenţi­lor eco­no­mici care fun­cţio­nea­ză în sta­ţiuni, pen­tru nesa­lu­bri­za­rea tere­nu­ri­lor deţi­nu­te.

Alte şap­te soma­ţii au fost tri­mi­se colec­to­ri­lor de fier vechi, iar un număr de patru san­cţiuni au fost apli­ca­te cetă­ţe­ni­lor care deţin ani­ma­le în zone­le inter­zi­se ale ora­şu­lui.

Vineri, 17 mai 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply