9 mai în Istoria României și Istoria Universală

0
278

Com­ple­xul Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și lice­e­le din loca­li­ta­te, orga­ni­zea­ză joi, 9 mai 2013, ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui din loca­li­ta­te, sim­po­zio­nul: „Ziua de 9 mai în Isto­ria Româ­ni­ei și Isto­ria Universală”.

Des­pre impor­tan­ța zilei de 9 mai va vor­bi dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, direc­to­rul muze­u­lui callatian.

El va pre­zen­ta împre­ju­ră­ri­le isto­ri­ce exter­ne care au favo­ri­zat pro­cla­ma­rea Inde­pen­den­ței de stat a Româ­ni­ei, în ziua de 9 mai 1877, dupa care va des­crie fap­te­le de vite­jie ale osta­și­lor români, în Răz­bo­i­ul de Inde­pen­den­ță. În par­tea a doua a sim­po­zio­nu­lui, va pre­zen­ta isto­ria Uniu­nii Euro­pe­ne de la „Decla­ra­ția Schu­man”, din 9 mai 1950, și până în zile­le noastre.

Vor fi pre­zenţi: mana­ge­rul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, dr. Tatia­na Odo­bes­cu, repre­zen­tanți ai admi­nis­tra­ți­ei loca­le și elevi de la: Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” și Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”. Ei vor fi înso­țiți de pro­fe­so­rii: Ibo­lya Nego­i­ță, Livia Pop și Cris­ti­na Angheluță.

Marţi, 07.05.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply