Vizită de studiu în Franţa a liceenilor de la „Callatis“

0
218

20 de elevi de la Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” din Man­ga­lia, însoţi­ţi de cinci pro­fe­sori, au efec­tu­at un schimb cul­tu­ral de stu­diu la Lice­ul „Julie-Vic­to­ire Dau­bie”, din Argen­te­uil, Franţa. Schim­bul cul­tu­ral este pri­le­ju­it de par­ti­ci­pa­rea ele­vi­lor la a tre­ia edi­ţie a pro­iec­tu­lui inter­na­ţio­nal „Mar­tor la tra­di­ţii”, ai cărui par­te­neri inter­na­ţio­nali sunt şase şcoli din Por­tu­ga­lia, Cap Ver­de, Tur­cia, Bul­ga­ria şi Franţa.

Fie­ca­re îşi pro­pu­ne pro­mo­va­rea valo­ri­lor cul­tu­ra­le, a tra­di­ţi­i­lor şi obi­ce­iu­ri­lor din ţări­le pe care le repre­zin­tă, ofe­rind oca­zia ele­vi­lor să se cunoas­că şi să lege pri­e­te­nii.

Coor­do­na­to­rii pro­iec­tu­lui, prof. Via­no­ra Avă­dă­nei şi prof. Ramo­na Buzea, spun că ele­vii Lice­u­lui „Cal­la­tis” au fost ade­vă­ra­ţi amba­sa­dori ai  Româ­ni­ei, de-monstrând prin com­por­ta­men­tul lor că edu­ca­ţia pri­mi­tă în fami­li­i­le şi în şco­li­le româ­neşti este la ace­la­şi nivel cu edu­ca­ţia pri­mi­tă de elevi în ori­ce ţară euro­pea­nă.

Ele­vii din Man­ga­lia au fost pri­mi­ţi în fami­li­i­le ele­vi­lor din Franţa, iar pro­fe­so­rii Lice­u­lui „Cal­la­tis” au pri­mit feli­ci­tări atât de la părinţii aces­to­ra, cât şi de la pro­fe­so­rii Lice­u­lui „Julie-Vic­to­ire Dau­bie”, care au fost plă­cut impre­sio­na­ţi să afle atâ­tea des­pre Româ­nia, o ţară des­pre care nu cunoş­teau infor­ma­ţii decât cel mult din pre­sa din Franţa.

Citi­ţi mai mult în Cugetliber.ro, Luni, 15.04.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply