Şedinţă ordinară a CL Mangalia

0
215

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia se va reuni, mier­curi, ore­le 13.00, într‑o şedinţă ordi­na­ră, pen­tru a dez­ba­te mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre de inte­res local.

Prin­tre aces­tea se numă­ră un pro­iect pri­vind apro­ba­rea tari­fu­lui de depo­zi­ta­re a deşe­u­ri­lor, pre­cum şi con­sti­tu­i­rea unei comi­sii de eva­lu­a­re a ofer­te­lor pen­tru achi­zi­ţia publi­că „Dele­ga­rea de ges­tiu­ne prin con­ce­sio­na­re a ser­vi­ci­u­lui public de salu­bri­za­re în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”.

Con­si­li­e­rii vor mai dis­cu­ta des­pre sta­bi­li­rea unei date a “Zile­lor Man­ga­li­ei”, rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui pe anul în curs şi uti­li­za­rea exce­den­tu­lui buge­tu­lui local pe anul 2012.

Cu ace­ea­şi oca­zie, se va vota pen­tru retra­ge­rea unor repar­ti­ţii de spa­ţii loca­ti­ve şi modi­fi­ca­rea denu­mi­rii Cen­tru­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”.

Alte pro­iec­te înscri­se pe ordi­nea de zi au în vede­re con­ce­sio­na­rea unui spa­ţiu pen­tru ame­na­ja­rea unui cabi­net medi­cal şi apro­ba­rea buge­tu­lui Gol­d­term pe 2013.

Tot­o­da­tă, se va vota apro­ba­rea stu­di­u­lui de feza­bi­li­ta­te asu­pra cre­ş­te­rii efi­cienţei caza­ne­lor de apă fier­bin­te şi racor­da­rea la reţea­ua de gaze natu­ra­le a sis­te­mu­lui de ali­men­ta­re cu ener­gie ter­mi­că, din Man­ga­lia.

Con­si­li­e­rii locali vor mai dez­ba­te un pro­iect pri­vind apro­ba­rea orga­ni­ză­rii lici­ta­ţi­ei publi­ce des­chi­se în vede­rea con­ce­sio­nă­rii tere­nu­ri­lor ce apa­rţin dome­ni­u­lui public al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, repre­zen­tând par­cări.

Marţi, 23 apri­lie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply