Primăria “muşcă” tare! Ce AMENZI riscaţi dacă vă PLIMBAŢI CÂINELE FĂRĂ LESĂ

0
130

caine-1366300628.jpg

Con­si­li­ul Local Con­stanţa pre­gă­teş­te un pro­iect de hotă­râre care vizea­ză san­cţio­na­rea dras­ti­că a celor care deţin ani­ma­le, dar nu res­pec­tă anu­mi­te reguli de con­vi­eţu­i­re. În docu­men­tul res­pec­tiv, care va fi votat în urmă­toa­rea şedinţă a CLC, se fac regle­men­tări stric­te în ceea ce pri­veş­te deţi­ne­rea ani­ma­le­lor de com­pa­nie pe raza muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa.

Cre­ş­te­rea sau deţi­ne­rea ani­ma­le­lor de com­pa­nie sau a câi­ni­lor fără car­net de sănă­ta­te care să evi­denţie­ze vac­ci­nă­ri­le şi depa­ra­zi­tă­ri­le, la zi, con­sti­tu­ie con­tra­venţie. Deo­a­re­ce exis­tă mulţi iubi­tori de ani­ma­le care nu ţin cont unde con­stru­iesc sau ampla­sea­ză adă­pos­tul câi­ne­lui, repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le au în vede­re o ast­fel de solu­ţie. Aşa­dar, neres­pec­ta­rea dis­tanţei de minim 10 metri a ampla­sa­men­tu­lui adă­pos­tu­lui câi­ne­lui atât faţă de apar­ta­men­te­le din curţi­le de folo­sinţă comu­nă, cât şi faţă de imo­bi­le­le înve­ci­na­te va con­sti­tui con­tra­venţie.

Una din­tre cele mai recla­ma­te situ­a­ţii de fapt este cea în care oame­nii ies în parc să-şi plim­be copi­ii, însă, din cau­za câi­ni­lor lăsa­ţi dez­le­ga­ţi de stă­pâni, nu au cer­ti­tu­di­nea că micu­ţii se află în sigu­ranţă. Aşa­dar, plim­ba­tul câi­ni­lor fără lesă pe dru­mu­ri­le publi­ce, în par­curi sau alte locuri publi­ce, chiar însoţi­ţi de stă­pâni, îi va face pe aceş­tia să scoa­tă bani grei din buzu­nar pen­tru amen­dă, mai exact, între 500 şi 1.000 de lei.

Câi­nii nu vor avea inter­zis să se plim­be dez­le­ga­ţi numai prin parc, ci ei vor tre­bui să aibă lesă atât ziua, cât şi noap­tea atunci când se află în curţi­le de folo­sinţă comu­nă. Mai mult, stă­pâ­nii câi­ni­lor vor tre­bui să scoa­tă bani din buzu­nar dacă nu ridi­că de înda­tă, din ori­ce locuri, excre­men­te­le lăsa­te de ani­ma­le­le de com­pa­nie. Pen­tru aceas­ta, deţi­nă­to­rul ani­ma­lu­lui de com­pa­nie are obli­ga­ţia de a avea asu­pra sa mate­ri­a­le care să‑i per­mi­tă rea­li­za­rea aces­tei ope­ra­ţii. Cine încal­că aceas­tă regu­lă ar putea plăti până la 1.000 de lei amen­dă.

Reguli pen­tru cei care au ani­ma­le şi locu­iesc la bloc

Deţi­ne­rea unui ani­mal de com­pa­nie în apar­ta­men­te fără a avea acor­dul scris şi ştam­pi­lat al aso­ci­a­ţi­ei de pro­pri­e­tari, apro­bat cu majo­ri­ta­tea votu­ri­lor loca­ta­ri­lor, con­sti­tu­ie con­tra­venţie. Tot­o­da­tă, amen­dă vor pri­mi şi cei care deţin două sau mai mul­te ani­ma­le de com­pa­nie (câini, pisici) într-un apar­ta­ment, fără asi­gu­ra­rea con­di­ţi­i­lor, îngri­ji­ri­lor şi atenţi­ei nece­sa­re, ţinând cont de nevo­i­le eco­lo­gi­ce, în fun­cţie de spe­cie şi rasă şi fără a deţi­ne acor­dul expres al loca­ta­ri­lor din apar­ta­men­te­le limi­tro­fe apar­ta­men­tul supe­ri­or, infe­ri­or şi a celor înve­ci­na­te de pe ace­la­şi etaj apar­ta­men­tu­lui de deţi­ne­re al ani­ma­lu­lui de com­pa­nie, acord avi­zat de aso­ci­a­ţia de pro­pri­e­tari.

Mai pe la toa­te blo­cu­ri­le din Con­stanţa exis­tă oameni care iubesc ani­ma­le­le şi care, dese­ori, le hră­nesc fără să ţină cont de mize­ria lăsa­tă în urmă. Aşa­dar, o ast­fel de fap­tă, mai exact, hră­ni­rea în cadrul aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari a câi­ni­lor, pisi­ci­lor sau a altor ani­ma­le în spa­ţi­i­le comu­ne, în jurul imo­bi­le­lor sau în adă­pos­turi ampla­sa­te pe dome­ni­ul public, va fi con­tra­venţie, iar cel recla­mat va tre­bui să pre­gă­teas­că şi banii pen­tru pla­ta unei ast­fel de greşeli.

Arti­co­lul inte­gral, în cugetliber.ro, vineri, 19.04.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply