Pe 8 septembrie se va sărbători Ziua Mangaliei

0
194

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au adop­tat, mier­curi, într‑o şedinţă ordi­na­ră, un pro­iect de hotă­râre pri­vind decla­ra­rea zilei de 8 sep­tem­brie ca “Ziua  Man­ga­li­ei”.

În docu­ment se ara­tă că ale­ge­rea aces­tei date are în vede­re fap­tul că în ziua res­pec­ti­vă cre­ş­ti­nii săr­bă­to­resc Naş­te­rea Mai­cii Domu­lui sau “Sfân­ta Maria Mică”.

Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a decla­rat că muni­ci­pa­li­ta­tea va orga­ni­za, cu oca­zia Zilei ora­şu­lui, mai mul­te eve­ni­men­te spe­ci­fi­ce, în cola­bo­ra­re cu Bise­ri­ca şi insti­tu­ţi­i­le cul­tu­ra­le din Man­ga­lia.

În cadrul şedinţei CL, s‑a mai votat pen­tru con­sti­tu­i­rea unei comi­sii de eva­lu­a­re a ofer­te­lor pen­tru achi­zi­ţia publi­că “Dele­ga­re de ges­tiu­ne prin con­ce­sio­na­re a ser­vi­ci­u­lui public de salu­bri­za­re în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”.

De ase­me­nea, con­si­li­e­rii locali au apro­bat o rec­ti­fi­ca­re a buge­tu­lui pe anul în curs, pre­cum şi uti­li­za­rea exce­den­tu­lui buge­tar pe 2012.

Cu ace­ea­şi oca­zie, s‑a votat ame­na­ja­rea unei ben­zi­nă­rii la ieşi­rea din oraş către 2 Mai, dar şi orga­ni­za­rea unei lici­ta­ţii publi­ce des­chi­se în vede­rea con­ce­sio­nă­rii tere­nu­ri­lor ce apa­rţin dome­ni­u­lui public al muni­ci­pa­li­tă­ţii, repre­zen­tând par­cări.

Mier­curi, 24 apri­lie 2012, Biro­ul de Pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply