Noi reguli pentru comerţul stradal din Mangalia

0
184

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au adop­tat, în cadrul ulti­mei şedinţe, un pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea lis­tei de pri­o­ri­tă­ţi pen­tru soli­ci­tanţii de locu­inţe cu regim de închi­ri­e­re, soci­a­le şi tip ANL. Ast­fel, locu­inţe­le vor fi atri­bu­i­te în baza punc­ta­je­lor acu­mu­la­te de soli­ci­tanţi şi a cri­te­ri­i­lor sta­bi­li­te la nive­lul muni­ci­pa­li­tă­ţii.

În pre­zent, un număr de 18 locu­inţe soci­a­le nou con­stru­i­te sunt situ­a­te în zona M.I. Dobro­gea­nu, 11 spa­ţii loca­ti­ve, în regim de închi­ri­e­re, se află în car­ti­e­rul Dobro­gea II, iar alte 5 locu­inţe tip ANL vor fi atri­bu­i­te în zona Oituz. Aces­tea din urmă au fost eli­be­ra­te, ca urma­re a încăl­că­rii cla­u­ze­lor con­trac­tu­a­le de către foş­tii deţi­nă­tori.

Repar­ti­za­rea locu­inţe­lor se va face con­form legi­sla­ţi­ei în vigoa­re, după solu­ţio­na­rea even­tu­a­le­lor con­tes­ta­ţii, iar lis­te­le cu bene­fi­ci­a­rii vor fi făcu­te publi­ce.

În cadrul ace­le­ia­şi şedinţe a CL, s‑a decis sis­ta­rea acor­dă­rii aju­toa­re­lor soci­a­le pen­tru 84 de per­soa­ne, care refu­ză să pres­te­ze mun­că în folo­sul comu­ni­tă­ţii, con­form legii 416/2001.

Tot­o­da­tă, con­si­li­e­rii locali au mai adop­tat un Regu­la­ment pri­vind acti­vi­ta­tea de come­rţ stra­dal pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Con­form docu­men­tu­lui, se inter­zi­ce come­rţul stradal/ambulant pe dome­ni­ul public sau pri­vat al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, cu exce­pţia eve­ni­men­te­lor orga­ni­za­te de Pri­mă­rie.

Ampla­sa­rea con­stru­cţi­i­lor tem­po­ra­re se va face numai în locu­ri­le sta­bi­li­te de muni­ci­pa­li­ta­te, cu res­pec­ta­rea arti­co­le­lor din Regu­la­ment.

Neres­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor Regu­la­men­tu­lui atra­ge după sine răs­pun­de­rea mate­ria­lă şi con­tra­venţio­na­lă, după caz. Ast­fel, amen­zi­le pot atin­ge valoa­rea maxi­ma­lă de 2000 de lei.

În şedinţa CL s‑a mai apro­bat darea în admi­nis­tra­re şi con­ce­siu­ne a unor tere­nuri, în sco­pul ame­na­jă­rii unor par­cări şi spa­ţii verzi, în veci­nă­ta­tea uni­tă­ţi­lor turis­ti­ce.

Vineri, 5 apri­lie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply