La Muzeul Callatis: Izvoare arheologice și literare despre existența lui Iisus Hristos

0
258

Luni, 29 apri­lie 2013, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, a avut loc sim­po­zio­nul: „Via­ța lui Iisus Hris­tos în izvoa­re­le arhe­o­lo­gi­ce și lite­ra­re”. Sim­po­zio­nul a fost orga­ni­zat de Muze­ul „Cal­la­tis”, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Bise­ri­ca  „Sf. Nico­lae” și cele trei licee din localitate.

În des­chi­de­re, mana­ge­rul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, dr. Tatia­na Odo­bes­cu, a men­țio­nat avan­ta­je­le func­țio­nă­rii insti­tu­ți­i­lor publi­ce de cul­tu­ră, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, în cadrul unui Com­plex care să ofe­re pro­du­se și eve­ni­men­te cul­tu­ra­le inte­gra­te. Ea a sub­li­ni­at că un dezi­de­rat ar fi men­ți­ne­rea rela­ți­i­lor de par­te­ne­ri­at cu insti­tu­ți­i­le de învă­țământ, în vede­rea rea­li­ză­rii unor pro­iec­te edu­ca­ti­ve și de peda­go­gie muzeală.

Pri­ma comu­ni­ca­re a fost sus­ți­nu­tă de dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, șeful Muze­u­lui „Cal­la­tis”, care a pre­zen­tat izvoa­re­le lite­ra­re (gre­co-roma­ne) și bibli­ce, ce fac refe­ri­re la: naș­te­rea, via­ța, cru­ci­fi­ca­rea, moar­tea, învi­e­rea și ridi­ca­rea la cer a Mân­tu­i­to­ru­lui. Pre­o­tul Dra­goş Buzea, de la Bise­ri­ca „Sf. Nico­lae” din Man­ga­lia, a vor­bit des­pre via­ța și învă­ță­tu­ri­le Fiu­lui lui Dum­ne­zeu și a insis­tat pe des­cri­e­rea Săp­tămâ­nii Pati­mi­lor, când Iisus și‑a tră­it ulti­mi­le zile din via­ța Sa pămân­tea­nă. În final, muze­o­gra­ful Lili­a­na Bădin a men­țio­nat recen­te­le des­co­pe­riri arhe­o­lo­gi­ce lega­te de exis­ten­ța lui Iisus Hristos.

Au fost pre­zenţi elevi de la: Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” și Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, înso­țiți de pro­fe­so­rii: Ibo­lya Nego­i­ță, Livia Pop și Sil­via Cuseac.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply