La Mangalia, Lumina Sfântă de Înviere va fi adusă de la Ierusalim

0
197

Vice­preşe­din­te­le Auto­ri­tă­ţii Naţio­na­le pen­tru Turism, Mire­la Mati­ches­cu, împre­u­nă cu pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu şi alte ofi­ci­a­li­tă­ţi de la nivel judeţean, s‑au aflat, vineri, 12 apri­lie, într‑o inspe­cţie în sta­ţiu­ni­le de pe lito­ral pen­tru a veri­fi­ca lucră­ri­le de pre­gă­ti­re a sezo­nu­lui estival.

În cadrul inspe­cţi­ei din sudul lito­ra­lu­lui, repre­zen­tan­tul ANT a apre­ciat fap­tul că auto­ri­tă­ţi­le loca­le şi hote­li­e­rii au rea­li­zat lucră­ri­le de igie­ni­za­re şi eco­lo­gi­za­re nece­sa­re pre­gă­ti­ri­lor pen­tru întâm­pi­na­rea turi­ş­ti­lor de 1 Mai şi Paşte.

Sunt plă­cut impre­sio­na­tă să con­stat că inves­ti­to­rii au înţe­les că tre­bu­ie să ridi­ce stan­dar­de­le la cel mai îna­lt nivel, dacă vor să ofe­re ser­vi­cii turis­ti­ce de cali­ta­te”, a pre­ci­zat Mire­la Matichescu.

În cadrul dis­cu­ţi­i­lor cu muni­ci­pa­li­ta­tea din Man­ga­lia a fost abor­da­tă şi tema turis­mu­lui bal­near, care ar tre­bui mai mult pro­mo­vat, mai ales că baze­le de tra­ta­ment din cadrul hote­lu­ri­lor “Hora”, “Bala­da” şi “Sire­na”  din sta­ţi­nea Saturn atrag anu­al pes­te 7000 de turi­şti şi ofe­ră o gamă lar­gă de ser­vi­cii medi­ca­le de specialitate.

La rân­dul său, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a pre­ci­zat că muni­ci­pa­li­ta­tea a dema­rat încă din luni­le de iar­nă ample acţiuni de eco­lo­gi­za­re şi rea­me­na­ja­re în sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui, ast­fel încât turi­ş­tii să fie pri­mi­ţi în cele mai bune condiţii.

Sun­tem pre­gă­ti­ţi să pri­mim turi­ş­tii într-un alt cadru şi mă bucur că efor­tu­ri­le noas­tre de a schim­ba înfă­ţi­şa­rea sta­ţiu­ni­lor au înce­put să dea roa­de. De 1 Mai, la Man­ga­lia va avea loc o serie de eve­ni­men­te, pre­gă­ti­te spe­cial pen­tru turi­şti, dar şi slu­j­ba de Învi­e­re — “Lumi­na de la malul mării”, când mii de cre­din­cioşi vor avea oca­zia să ia lumi­na sfân­tă adu­să direct de la Ieru­sa­lim. Tot în noap­tea de Învi­e­re, vom orga­ni­za o înă­lţa­re de lam­pi­oa­ne sub slo­ga­nul: “Lumi­na care vine, se întoar­ce la ceruri”, a pre­ci­zat edi­lul Cris­ti­an Radu.

Vineri, 12 apri­lie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

(Sur­sa foto: e‑reporter.ro).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply