În staţiunea Neptun, a început Festivalul Crazy Salsa Fest

0
317

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu a par­ti­ci­pat, vineri, la des­chi­de­rea  celei de‑a IV‑a edi­ţii a Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţio­nal de dans Cra­zy Sal­sa Fest, orga­ni­zat de Clu­bul Spor­tiv Noua Gene­ra­ţie din Man­ga­lia, con­dus de prof. Cipri­an Broască.

La eve­ni­ment a fost pre­zent şi artis­tul Will­mark, care va oferi turi­ş­ti­lor ama­tori de dis­tra­cţie un spec­ta­col incen­di­ar în sea­ra zilei de sâmbătă.

În peri­oa­da 26–29 apri­lie, în incin­ta hote­lu­lui 2D din Nept­un se vor reuni sute de dan­sa­tori, instruc­tori şi core­grafi din ţară dar şi din stră­i­nă­ta­te, ce vor susţi­ne atât cur­suri de dans, cât şi con­cur­suri şi spec­ta­co­le. În aces­tă pri­vinţă, edi­lul ora­şu­lui s‑a ară­tat încân­tat că  eve­ni­men­te de acest gen au loc în sudul lito­ra­lu­lui, pen­tru atra­ge­rea unui număr mare de turişti.

Ast­fel de eve­ni­men­te tre­bu­ie susţi­nu­te şi de admi­nis­tra­ţia loca­lă şi aş vrea să încer­căm şi alte pro­iec­te de acest gen. De ace­ea, ne-am orga­ni­zat pen­tru ca de 1 Mai, turi­ş­tii să fie întâm­pi­na­ţi într-un alt cadru, iar sta­ţiu­ni­le să fie pri­mi­toa­re. În noap­tea de Învi­e­re aştep­tăm în Por­tul turis­tic Man­ga­lia, atât local­nici cât şi turi­şti să ia lumi­na Sfân­tă adu­să direct de la Ieru­sa­lim”, a pre­ci­zat Cris­ti­an Radu.

În ace­ea­şi zi, edi­lul a efec­tu­at o vizi­tă în sta­ţiuni pen­tru a se asi­gu­ra că aces­tea sunt pre­gă­ti­te să pri­mea­că turi­ş­tii de săr­bă­tori. “Aco­lo unde am con­sta­tat că agenţii eco­no­mici nu şi-au igie­ni­zat spa­ţi­i­le deţi­nu­te, se vor apli­ca amenzi dras­ti­ce. În plus, cei care au în pro­pri­e­ta­te mai mul­te acti­ve neîn­gri­ji­te, nu vor pri­mi auto­ri­za­ţii de la Pri­mă­rie”, a menţio­nat pri­ma­rul Mangaliei.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply