Evenimente la Muzeul Callatis, cu prilejul săptămânii “Școala Altfel”

0
498

Săp­tămâ­na „Școa­la Alt­fel”, în care ele­vii au avut acti­vi­tăți extra­cur­ri­cu­la­re și extraș­co­la­re, a repre­zen­tat, pen­tru Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, o săp­tămâ­nă cu nume­roși vizi­ta­tori, elevi ai insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ din mai mul­te loca­li­tăți con­stăn­țe­ne, dar și o săp­tămâ­nă în care au fost orga­ni­za­te două acti­vi­tăți deo­se­bi­te: un sim­po­zion dedi­cat Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne și ver­ni­sa­jul unei expo­zi­ții de foto­gra­fii, rea­li­za­tă în cola­bo­ra­re cu Uni­ver­si­ta­tea „Andrei Șagu­na” și Con­su­la­tul Gene­ral al Repu­bli­cii Popu­la­re Chi­ne­ze din Constanța.

Ast­fel, luni, 1 apri­lie 2013, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, a fost orga­ni­zat sim­po­zio­nul ști­in­ți­fic „163 de ani de la înfi­in­ța­rea Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne”. Dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, direc­to­rul Muze­u­lui „Cal­la­tis”, a pre­zen­tat sco­pul orga­ni­ză­rii acti­vi­tă­ții, după care a dat cuvân­tul invi­ta­ți­lor de onoa­re: gene­ra­lul de bri­ga­dă Vasi­le Dos­pi­ne­scu, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, sena­to­rul Nico­lae Moga, depu­ta­tul Ghe­or­ghe Dra­go­mir, depu­ta­tul Vic­tor Manea și inspec­to­rul şef al Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa, col. dr. Cos­ti­că Cojoc.

În con­ti­nu­a­re, direc­to­rul muze­u­lui a pre­zen­tat isto­ria Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne, de la înfi­in­ța­re și până la sfâr­și­tul Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al, iar prof.univ.dr. Mari­an Cojoc a vor­bit des­pre isto­ria Jan­dar­me­ri­ei de la înce­pu­tul peri­oa­dei inter­be­li­ce și până în zile­le noastre.

Marți, 2 apri­lie 2013, a fost orga­ni­zat ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei de foto­gra­fii „Pe ari­pi­le cul­tu­rii chi­ne­ze”. În cadrul ver­ni­sa­ju­lui au ținut dis­cur­suri: direc­to­rul Muze­u­lui „Cal­la­tis”, dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, pre­șe­din­te­le Uni­ve­ri­tă­ții „Andrei Șagu­na”, prof.univ.dr. Aurel Papari, con­su­lul gene­ral al Repu­bli­cii Popu­la­re Chi­ne­ze din Con­stan­ța, Su Yanwen, con­si­li­e­rul pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei, Romu­lus Dumitrana.

Ști­ind că urma să avem mulți elevi în vizi­tă, am hotă­rât să orga­ni­zăm și două eve­ni­men­te care să le atra­gă și mai mult inte­re­sul. Chiar din pri­ma zi, a săp­tămâ­nii “Școa­la Alt­fel”, am orga­ni­zat sim­po­zio­nul dedi­cat Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne. Au fost pre­zenți nume­roși elevi, dar și per­so­na­li­tăți ale jude­țu­lui Con­stan­ța, prin­tre care: un sena­tor, doi depu­tați, inspec­to­rul șef al Inspec­to­ra­tu­lui Jude­țean, un pro­fe­sor uni­ver­si­tar și, ală­tu­ri de ei, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, con­si­li­eri locali, pro­fe­sori și oameni de cul­tu­ră din localitate. 

În a doua zi a săp­tămâ­nii am ver­ni­sat o expo­zi­ție tem­po­ra­ră cuprin­zând 61 de tablo­uri, ce pre­zin­tă isto­ria și tra­di­ți­i­le cul­tu­rii chi­ne­ze, dar și 57 de foto­gra­fii rea­li­za­te de con­su­lul gene­ral al Chi­nei la Con­stan­ța, Su Yanwen, și soția sa, Zhen Shuqin. 

Așa­dar, în săp­tămâ­na Școa­la Alt­fel, muze­ul a avut două acti­vi­tăți deo­se­bit de inte­re­san­te și a fost vizi­tat de foar­te mulți elevi, dar și de pre­ș­co­lari. Muze­o­gra­fii Lili­a­na Bădin și Cori­na Radu au făcut ghi­da­je pen­tru tine­rii de la: Lice­ul Mir­cea cel Bătrân din Con­stan­ța, Cole­gi­ul Națio­nal de Arte Regi­na Maria Con­stan­ța, Cole­gi­ul Națio­nal Mihai Emi­ne­scu din Con­stan­ța, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nico­lae Tonit­za Con­stan­ța, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 1 Con­stan­ța, Școa­la Miha­il Coiciu din Con­stan­ța, Școa­la Nr. 10 Con­stan­ța, Școa­la Gim­na­zi­a­lă din Efo­rie Nord, Școa­la Gim­na­zi­a­lă din Peci­nea­ga, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Titu Mai­o­res­cu Dul­cești, Școa­la Gim­na­zi­a­lă din 23 August, Școa­la Gene­ra­lă din Peci­nea­ga, Școa­la din Cotu Văii, Școa­la Nr. 2 Ovi­diu, Școa­la Gene­ra­lă Nr. 5 Gala Galac­tion Man­ga­lia, Gră­di­ni­ța Nr. 7 Man­ga­lia, Gră­di­ni­ța Pes­că­ruș din Man­ga­lia, Școa­la Nr. 1 Man­ga­lia, Școa­la Nr. 3 Man­ga­lia, Gră­di­ni­ța PP Nr. 3 Man­ga­lia și Școa­la Nr. 5 Vasi­le Cris­to­fo­rea­nu din Râm­ni­cu Sărat, jude­țul Buzău”, a pre­ci­zat dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Mangalia.

Vineri, 05.04.2013.

Gale­rie foto:

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply