Elevi din Mangalia, la Ziua Copilului din Turcia

0
223

Un grup de 14 elevi din învă­ţămân­tul pri­mar ai Lice­u­lui Teo­re­tic „ Cal­la­tis”, vor călă­tori în Tur­cia, în peri­oa­da 18–26 apri­lie, oca­zie cu care vor par­ti­ci­pa la mani­fes­tă­ri­le pri­le­ju­i­te de Ziua Copi­lu­lui din aceas­tă ţară.

Însoţi­ţi de prof. înv. pri­mar Rodi­ca Codău şi prof. Ghiul­se­rin Sali, ei au dat curs invi­ta­ţi­ei insti­tu­ţi­ei de învă­ţământ Doga Scho­ol din ora­şul Mani­sa. Cu aceas­tă oca­zie, ele­vii vor pre­zen­ta dan­suri popu­la­re tra­di­ţio­na­le româ­neşti şi vor inter­pre­ta câte­va cân­te­ce cora­le.

Timp de nouă zile, se vor împăr­tă­şi expe­rienţe ale ele­vi­lor şi cadre­lor didac­ti­ce, într‑o atmosfe­ră inter­na­ţio­na­lă, lim­ba de comu­ni­ca­re fiind engle­za, evi­denţi­in­du-se ast­fel impor­tanţa inde­pen­denţei, păcii, fră­ţi­ei şi pri­e­te­ni­ei, ini­ţi­a­te de Ata­turk. De ase­me­nea, ele­vii vor vizi­ta obiec­ti­ve din Tur­cia care fac par­te din patri­mo­ni­ul cul­tu­ral uni­ver­sal.

În 1920, fon­da­to­rul Repu­bli­cii Tur­cia, Mus­ta­fa Kemal Ata­turk a sta­bi­lit ziua de 23 apri­lie, dedicând‑o copi­i­lor, care sunt vii­to­rul naţiu­nii. Pen­tru a mar­ca acest eve­ni­ment, sunt invi­ta­ţi copii din mai mul­te ţări, care vor pre­zen­ta per­for­manţe­le lor baza­te pe dan­suri şi cân­te­ce tra­di­ţio­na­le, sport şi tea­tru.

Mier­curi, 17 apri­lie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele