Bugetul şi organigrama, pe ordinea de zi a şedinţei CL Mangalia

0
194

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia se va reuni mier­curi, 3 apri­lie, înce­pând cu ora 13.00, într‑o şedinţă ordi­na­ră, pen­tru a dez­ba­te mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre, prin­tre care buge­tul de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul în curs, pre­cum şi orga­ni­gra­ma muni­ci­pa­li­tă­ţii.

Pe ordi­nea de zi mai figu­rea­ză înfi­inţa­rea Cen­tru­lui Cul­tu­ral Man­ga­lia, ame­na­ja­rea unei sta­ţii de trans­port public local de per­soa­ne, pe tra­se­ul Man­ga­lia-Olimp, apro­ba­rea lis­tei de pri­o­ri­tă­ţi pen­tru soli­ci­tanţii de locu­inţe soci­a­le, locu­inţe în regim de închi­ri­e­re şi locu­inţe libe­re, rea­li­za­te de ANL.

Tot­o­da­tă, con­si­li­e­rii locali vor dis­cu­ta des­pre regle­men­ta­rea juri­di­că a unor spa­ţii de locu­it, sub­venţia la trans­por­tul public şi Regu­la­men­tul de cre­ş­te­re şi deţi­ne­re a păsă­ri­lor de cur­te şi ani­ma­le­lor domes­ti­ce în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

În cadrul şedinţei se va dez­a­ba­te, spre adop­ta­re, Regu­la­men­tul de ges­tio­na­re a popu­la­ţi­ei cani­ne din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, pre­cum şi un plan de acţiuni şi lucrări de inte­res local pen­tru anul în curs.

Cu ace­ea­şi oca­zie, con­si­li­e­rii vor dis­cu­ta des­pre inven­ta­rul bunu­ri­lor care alcă­tu­iesc dome­ni­ul public al muni­ci­pa­li­tă­ţii, pre­cum şi des­pre pre­lun­gi­rea Pla­nu­lui de Urba­nism Gene­ral şi regu­la­men­tul afe­rent aces­tu­ia.

Pe ordi­nea de zi mai figu­rea­ză un pro­iect pri­vind regle­men­ta­rea acti­vi­tă­ţii soci­e­tă­ţi­lor de colec­ta­re a deşe­u­ri­lor feroa­se şi nefe­roa­se, pre­cum şi un alt pro­iect vizând supli­men­ta­rea dome­ni­u­lui pri­vat al muni­ci­pa­li­tă­ţii.

În cadrul ace­le­ia­şi întru­niri a CL, se va dez­ba­te  pro­iec­tul pri­vind ame­na­ja­rea unui Bazar al meş­teşu­ga­ri­lor popu­lari în sta­ţiu­nea Nept­un.

Marti, 2 apri­lie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply