Autorităţile locale nu vor mai trebui să achite din surse proprii lucrările finanţate de UE

0
166

Auto­ri­tă­ţi­le loca­le nu vor mai tre­bui să achi­te din sur­se pro­prii lucră­ri­le finanţa­te din fon­duri UE, pro­ce­du­ra de ram­bu­r­sa­re fiind înlo­cu­i­tă cu cea de decon­ta­re, a pre­ci­zat mier­curi, după şedinţa de Guvern, vice­pre­mi­e­rul Liviu Drag­nea.

În acest moment, atunci când se efec­tu­ea­ză lucră­ri­le, con­struc­to­rul trans­mi­te bene­fi­ci­a­ru­lui, res­pec­tiv auto­ri­tă­ţii loca­le, docu­men­te­le pen­tru pla­tă. Bene­fi­ci­a­rul tre­bu­ie să achi­te din sur­se pro­prii aces­te lucrări, trans­mi­te la minis­ter, la auto­ri­ta­tea de mana­ge­ment, toa­tă docu­men­ta­ţia, inclu­siv dova­da că a efec­tu­at pla­ta, după care minis­te­rul soli­ci­tă bani de la Uniu­nea Euro­pea­nă şi îi trans­mi­te îna­poi auto­ri­tă­ţii loca­le. Acest sis­tem a pro­dus şi pro­du­ce în con­ti­nu­a­re foar­te mari blo­ca­je în admi­nis­tra­ţia loca­lă şi este înlo­cu­it cu sis­te­mul de decon­ta­re.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral pe AGERPRES.ro, mier­curi, 10 apri­lie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply