Asociaţia Litoral — Delta Dunării anunţă evenimentele de 1 Mai de la Mangalia

0
202

Si in acest an, auto­ri­ta­ti­le loca­le, hote­li­e­rii, agen­ti­i­le de turism si pro­pri­e­ta­rii de clu­buri au depus efor­turi comu­ne pen­tru pre­ga­ti­rea sezo­nu­lui esti­val, inca din luni­le de iar­na.  Pen­tru aceas­ta, la Tar­gul de Turism al Roma­niei, Aso­ci­a­tia Lito­ral – Del­ta Duna­rii a pro­mo­vat cu suc­ces eve­ni­men­te­le intre­gu­lui sezon 2013, pe care ne pre­ga­tim sa il lan­sam impre­u­na pe 01 Mai.

Con­di­ti­i­le meteo se anun­ta favo­ra­bi­le pen­tru pri­ma iesi­re la mare pen­tru sezo­nul 2013, iar hote­li­e­rii si agen­ti­i­le de turism au lan­sat ofer­te la nive­lul tari­fe­lor anu­lui 2012. Inre­gis­tram deja o cres­te­re a cere­rii de cum­pa­ra­re a pache­te­lor turis­ti­ce cu pes­te 20% fata de 2012. Decla­ra­tie Cori­na Mar­tin, Pre­se­din­te Aso­ci­a­tia Lito­ral – Del­ta Duna­rii :

Lito­ra­lul Roma­nesc este des­ti­na­tia “vede­ta” pen­tru petre­ce­rea mini­va­can­tei de 1 Mai, des­ti­na­tia pre­fe­ra­ta in pri­mul rand de tine­rii ama­tori de dis­trac­tii si clu­buri , dar si de cele­la­te cate­go­rii de turisti, avand in vede­re ca vom des­chi­de sezo­nul intr‑o “maxi mini-vacan­ta”, in acest an.

Am apre­ciat inte­le­ge­rea pri­mu­lui minis­tru fata de pro­ble­me­le turis­mu­lui roma­nesc si, ca urma­re a deci­zi­ei sale de accep­ta­re a soli­ci­ta­rii noas­tre de a apro­ba zile­le de 2 si 3 mai ca zile libe­re, avem o exce­len­ta oca­zie de a orga­ni­za eve­ni­men­te incen­di­a­re pe Lito­ra­lul Roma­nesc, pen­tru a des­chi­de in for­ta Sezo­nul 2013. Ne astep­tam la un numar record de pes­te 40.000 de turisti pe Lito­ra­lul Roma­nesc.

Vom avea eve­ni­men­te si con­cer­te in majo­ri­ta­tea sta­tiu­ni­lor, si in fie­ca­re Club din Mama­ia, iar de 1 Mai intram impre­u­na in tra­di­tio­na­la para­da a Aso­ci­a­ti­ei noas­tre, cu 50 de masini off-road, 30 de masini de epo­ca si moto­ci­cle­te, dar si cu masini de raliu, care vor pro­mo­va “Rali­ul Del­tei” – eve­ni­men­tul anu­lui in Del­ta Duna­rii, anun­tat pen­tru peri­oa­da 31 mai – 01 iunie, la Tul­cea.

Vom inche­ia eve­ni­men­te­le de 01 Mai cu ofi­ci­e­rea Sar­ba­to­rii Pas­ca­le, unde adu­cem “Lumi­na de la malul marii”.

27–29 apri­lie: Fes­ti­va­lul Flo­ri­lor

29 aprilie‑5 mai: Cor de muzi­că bise­ri­ceas­că, la Casa de Cul­tu­ră;

1–3 mai: Mega­par­ty – Con­cer­te de muzi­că elec­tro­ni­că, pe pla­ja Saturn-Venus;

4 mai: Slu­j­ba de Învi­e­re „Lumi­na care vine, se întorce la ceruri“ (lan­sa­re de lam­pi­oa­ne).

Edi­tia de Sud, Joi, 4 apri­lie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply