ANRM: Nu există nici o licenţă de explorare sau exploatare de gaze de şist în România

0
161

Nicio com­pa­nie din Româ­nia nu are, deo­cam­da­tă, licenţă de explo­ra­re gaze de şist deşi au exis­tat mai mul­te scan­da­luri şi dis­cu­ţii în acest sens. Totu­şi, aces­te licenţe ar putea fi acor­da­te dacă se deci­de, la nivel de Guvern, că exploa­ta­rea aces­tor resur­se este bene­fi­că pen­tru Româ­nia. Mai tre­bu­ie, însă, să se cre­e­ze şi cadrul legal nece­sar.

Sonda de foraj.

Son­da de foraj.

Nici Che­vron şi nici vreo altă com­pa­nie nu a pri­mit vreo licenţă de explo­ra­re sau exploa­ta­re a gaze­lor de şist, spu­ne preşe­din­te­le ANRM Ghe­or­ghe Duţu. „Tot ce s‑a dat a fost pe gaze con­venţio­na­le. În acest moment, nicio com­pa­nie din Româ­nia nu are voie nici măcar să facă explo­rări pe resur­se necon­venţio­na­le”, a pre­ci­zat ofi­ci­a­lul. Explo­ra­rea gaze­lor de şist nu se poa­te face pe o licenţă de explo­ra­re gaze natu­ra­le pen­tru că se fac lucrări dife­ri­te ce tre­bu­ie apro­ba­te sepa­rat.

Prin urma­re, con­ti­nuă aces­ta, toa­te scan­da­lu­ri­le şi dis­cu­ţi­i­le din acest timp, care au cul­mi­nat cu pro­tes­te de stra­dă în Bâr­lad şi în Ves­tul ţării, nu sunt fun­damen­ta­te pe rea­li­ta­te.

Este ade­vă­rat că Che­vron şi alte com­pa­nii şi-au expri­mat dorinţa de a explo­ra şi gaze de şist, dar, deo­cam­da­tă, nu exis­tă cadrul legal pen­tru ca noi să putem eli­be­ra ast­fel de licenţe. Per­so­nal, aş dori să încea­pă exploa­ta­rea gaze­lor de şist pen­tru că, ast­fel, ne-am asi­gu­ra inde­pen­denţa ener­ge­ti­că şi am putea chiar să ajun­gem expor­ta­tori de gaze”, a ară­tat Duţu. Aces­ta a ofe­rit şi exem­plul SUA unde exploa­ta­rea gaze­lor de şist a scă­zut foar­te mult preţul ener­gi­ei şi a făcut din Ame­ri­ca un net expor­ta­tor de gaze.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral pe Economica.net, Luni, 1 apri­lie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply