Ziua Femeii a fost sărbătorită la Muzeul Callatis (foto)

0
330

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au orga­ni­zat joi, 7 mar­tie 2013, ora 12.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, sim­po­zio­nul: „Femei cele­bre în isto­rie”.

Pre­zent la mani­fes­ta­re, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a mul­țu­mit doam­ne­lor pre­zen­te pen­tru con­tri­bu­ția lor la via­ța publi­că. El a mai decla­rat că, atunci când ia deci­zii, în plan pro­fe­sio­nal și în plan per­so­nal, se con­sul­tă cu doam­ne­le și, de cele mai mul­te ori, comu­ni­ca­rea cu ele îl aju­tă în rezol­va­rea unor situ­a­ții. În con­ti­nu­a­re, a rugat doam­ne­le din Man­ga­lia, indi­fe­rent de culoa­rea poli­ti­că, să îl sus­ți­nă pen­tru rezol­va­rea pro­ble­me­lor comu­ni­tă­ții. În final a ofe­rit, în semn de pre­țu­i­re, diplo­me și flori doam­ne­lor care s‑au remar­cat în dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ții locale.

Direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a men­țio­nat: “Am orga­ni­zat acest sim­po­zion cu sco­pul de a ne rea­min­ti via­ța și acti­vi­ta­tea feme­i­lor cele­bre din isto­rie. Eu am vor­bit des­pre ace­le femei care s‑au remar­cat în isto­ria Româ­ni­ei. A fost un moment deo­se­bit, mai ales că, la sim­po­zion, au par­ti­ci­pat mai mul­te doam­ne din Man­ga­lia. Cu aces­te doam­ne noi am cola­bo­rat foar­te bine în ulti­mul timp, cu pri­le­jul deru­lă­rii unor pro­iec­te cul­tu­ra­le, și am încre­de­rea că vom cola­bo­ra și în vii­tor. Le doresc mul­tă sănă­ta­te și feri­ci­re, de ziua lor, doam­ne­lor și domnișoarelor!”

Ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, coor­do­nați de prof. Sil­via Cuseac, au pus în evi­denţă eta­pe­le isto­ri­ce ale evo­lu­ţi­ei miş­că­ri­lor şi ide­i­lor femi­nis­te, reven­di­că­ri­le poli­ti­ce, soci­a­le şi eco­no­mi­ce susţi­nu­te de miş­că­ri­le femi­nis­te, pre­cum şi con­tex­te­le soci­a­le şi isto­ri­ce în care aces­tea s‑au mani­fes­tat. Tine­rii lice­eni au pre­zen­tat femei care, prin acti­vi­ta­tea lor cul­tu­ra­lă, artis­ti­că sau şti­inţi­fi­că, s‑au impus în gale­ria cele­bri­tă­ţi­lor, atât în Româ­nia, cât şi pe plan mondial.

Direc­to­rul Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, prof. Cori­na Miha­la­che, a inter­pre­tat, la chi­ta­ră, mai mul­te cân­te­ce pe care le‑a dedi­cat tutu­ror femeilor.

Au fost pre­zen­te la sim­po­zion: Lia­na Naum, șeful Cer­cu­lui Mili­tar Man­ga­lia, prof. Adri­a­na Popes­cu, direc­to­rul Șco­lii gim­na­zi­a­le „Gala Galac­tion”, poe­ta Emi­lia Dabu, scri­i­toa­rea Dora Ali­na Roma­ne­scu, Fichi­ran Mur­ta­za, de la Comu­ni­ta­tea tăta­ră din Man­ga­lia, Aura Mir­cea, Cazan Luci­ca, prof. Niculi­na Vra­bie, prof. Ibo­lya Nego­i­ță, prof. San­da Pădu­rea­nu, înv. Olga Bul­boa­că, prof. Mire­la Țicu, ing. Vir­gi­ni­ca Bara­baș, ing. Nico­le­ta Serea. Ală­tu­ri de doam­ne a mai par­ti­ci­pat și con­si­li­e­rul pri­ma­ru­lui, coman­dor (rez.) Ovi­diu Miha­la­che și elevi ai lice­e­lor din Mangalia.

Ziua Inter­națio­na­lă a Feme­ii a fost săr­bă­to­ri­tă la Muze­ul „Cal­la­tis” și în după-ami­a­za zilei de 6 mar­tie, înce­pând cu ora 17.00. Ele­vii cla­sei a I‑a B, de la Școa­la gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, îndru­mați de învă­ță­tor Lidia Blean­dă și muze­o­graf Lili­a­na Bădin, au evo­lu­at în spec­ta­co­lul artis­tic inti­tu­lat „Flori și iubi­re pen­tru mame”.

Copi­ii au reci­tat poe­zii, au cân­tat și au dan­sat pen­tru mame­le lor, care au fost ală­tu­ri de ei, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian. La eve­ni­ment a par­ti­ci­pat și prof. Adri­a­na Popes­cu, direc­to­rul Șco­lii „Gala Galac­tion”, care a vor­bit, prin­tre alte­le, des­pre buna cola­bo­ra­re a șco­lii cu Muze­ul „Cal­la­tis”.

Joi, 07.03.2013.

Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply