Unirea Basarabiei cu România a fost marcată la Muzeul Callatis (galerie foto)

0
224

Mier­curi, 27 mar­tie 2013, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, s‑a des­fă­șu­rat sim­po­zio­nul „95 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA”. Acti­vi­ta­tea cul­tu­ral-ști­in­ți­fi­că a fost orga­ni­za­tă cu spri­ji­nul pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu și în cola­bo­ra­re cu lice­e­le din Man­ga­lia.

În des­chi­de­re, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a pre­zen­tat moti­vul intră­rii Româ­ni­ei în Pri­mul Răz­boi Mondi­al și a vor­bit des­pre miș­ca­rea de eli­be­ra­re națio­na­lă a româ­ni­lor din pro­vin­ci­i­le afla­te sub stă­pâ­ni­re stră­i­nă. În con­ti­nu­a­re, a amin­tit eve­ni­men­te­le din Basa­ra­bia care au dus la uni­re, prin­tre aces­tea fiind: Con­gre­sul Sol­da­ți­lor Mol­do­ve­ni, pro­cla­ma­rea Repu­bli­cii Demo­cra­ti­ce Mol­do­ve­nești, decre­ta­rea inde­pen­den­ței Basa­ra­biei și adop­ta­rea Hotă­rârii de uni­re, la 27 mar­tie 1918, dar și urmă­ri­le aces­tei Hotă­râri, înche­ia­te cu Marea Uni­re de la 1 Decem­brie 1918, la Alba Iulia.

Con­si­li­e­rul pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, coman­do­rul în rezer­vă Ovi­diu Miha­la­che, a feli­ci­tat con­du­ce­rea muze­u­lui pen­tru orga­ni­za­rea sim­po­zio­nu­lui și a expli­cat evo­lu­ția eve­ni­men­te­lor din Basa­ra­bia, în anul 1918. El a vor­bit des­pre con­ști­in­ța națio­na­lă a româ­ni­lor basa­ra­beni și des­pre cura­jul pe care aceștia l‑au avut atunci când au hotă­rât uni­rea cu Româ­nia. În dis­cur­sul său, a accen­tu­at impac­tul uni­rii Basa­ra­biei cu Româ­nia, a des­cris con­tro­ver­se­le lega­te de acest subiect și a înche­iat spu­nând că ar tre­bui să învă­țăm de la româ­nii-mol­do­ve­ni, de acum 95 de ani, care au rea­li­zat un act de mare curaj.

Ionel Dumi­tres­cu, pro­fe­sor la Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, a sub­li­ni­at fap­tul că lite­ra­tu­ra din Basa­ra­bia apar­ți­ne lite­ra­tu­rii româ­ne și i‑a amin­tit pe cei mai impor­tanți scri­i­tori basa­ra­beni. Unul din­tre aceștia este Ale­xei Mate­e­vici, un tânăr care a scris poe­zia „Lim­ba noas­tră” și care a murit în Pri­mul Răz­boi Mondi­al. Poe­zia sa este con­si­de­ra­tă ca fiind cea mai fru­moa­să odă dedi­ca­tă lim­bii româ­ne. De ase­me­nea, a vor­bit des­pre poe­tul Gri­go­re Vie­ru și scri­i­to­rul Ion Dru­ță.

În par­tea a doua a sim­po­zio­nu­lui, ele­vii Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, îndru­mați de prof. Livia Pop, au pre­zen­tat mate­ri­a­le în Power­Po­int, iar ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, coor­do­nați de prof. Ibo­lya Nego­i­ță, au reci­tat poe­zii des­pre Bara­ra­bia.

Mier­curi, 27.03.2013.

Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply