Statul vrea să vândă peste 20 de vile, terenuri şi restaurante de pe litoral!

0
227
hoteldacia-1364131117.jpg

 

 

Sta­tul pare mai hotă­rât ca nici­o­da­tă să sca­pe de sute­le de imo­bi­le afla­te în admi­nis­tra­rea şi pro­pri­e­ta­tea Regi­ei Auto­no­me „Admi­nis­tra­ţia Patri­mo­ni­u­lui Pro­to­co­lu­lui de Stat” (RAAPPS).

Biro­ul de pre­să al Guver­nu­lui a făcut publi­că lis­ta imo­bi­le­lor din dome­ni­ul pri­vat al sta­tu­lui pro­pu­se în vede­rea vân­ză­rii, iar pe aceas­tă lis­tă se găsesc nu mai puţin de 21 de vile, tere­nuri şi res­ta­u­ran­te de pe lito­ral, majo­ri­ta­tea din Nept­un — Olimp, însă şi din Mama­ia, Efo­rie Nord şi chiar muni­ci­pi­ul Con­stanţa.

Deo­cam­da­tă nu s‑au sta­bi­lit preţu­ri­le de por­ni­re a lici­ta­ţi­i­lor în cazul tutu­ror imo­bi­le­lor, însă mul­te din­tre aces­tea cu sigu­ranţă vor fi pipe­ra­te pen­tru că şi tere­nu­ri­le afe­ren­te, făcând refe­ri­re mai ales la vile, sunt în cele mai mul­te cazuri de pes­te 4.000 de metri pătra­ţi, putând ajun­ge şi la 8.000 de metri pătra­ţi sau chiar la pes­te 14.000 de metri pătra­ţi, în cazul unui com­plex for­mat din res­ta­u­rant, hotel şi bar.

Vile pe ale­se

Con­stă­nţe­nii care vor să cum­pe­re o vilă au de unde ale­ge! Iată ce ast­fel de imo­bi­le vor fi scoa­se la vân­za­re (une­le nefi­ind însă la pri­ma „expe­rienţă“ de acest fel): Vila „Mărul” B, Vila „Părul” A, Vila „Părul” B, Vila „Nucul” A, Vila „Nucul” B, Vila „Vio­le­ta”, Vila „Bujo­rul” şi Vila „Cri­nul”, toa­te din Nept­un — Olimp. În plus, se cau­tă un nou pro­pri­e­tar şi pen­tru Vila „Egre­ta” şi Vila „Cer­na”, ambe­le din Mama­ia, dar şi pen­tru Vila „Agi­gea“, din Efo­rie Nord.

De ase­me­nea, sta­tul vrea să vân­dă şi pepi­nie­ra din Efo­rie Nord, Com­plex res­ta­u­rant „Dună­rea”, împre­u­nă cu hotel şi bar „Dacia”, din Nept­un — Olimp, sere şi răsad­ni­ţe cu tere­nul afe­rent din Nept­un — Olimp, de aproa­pe 4.400 de metri pătra­ţi, dar şi gru­pul gos­po­dă­resc din zona II cu cămin, spă­lă­to­rie şi ate­li­e­re teh­ni­ce, tot din Nept­un — Olimp.

Lis­ta con­ti­nuă cu cen­tra­la ter­mi­că „Doi­na”, cu un teren de tenis şi unul de mini­golf, cu res­ta­u­ran­tul şi săli­le de con­fe­rinţă „Amba­sa­dor”, de ase­me­nea toa­te din Nept­un — Olimp. Un nou pro­pri­e­tar se va cău­ta şi pen­tru un imo­bil şi garaj de pe Str. Eli­sa­be­ta, din muni­ci­pi­ul Con­stanţa, dar şi pen­tru Com­plex „Doi­na” — hotel, res­ta­u­rant şi teren afe­rent şi pen­tru Poli­cli­ni­ca „Doi­na”, ambe­le din Nept­un.

Încer­cări eşu­a­te

Pen­tru câte­va din­tre imo­bi­le­le de mai sus s‑au mai orga­ni­zat lici­ta­ţii şi anul tre­cut, însă nimeni nu s‑a ară­tat inte­re­sat, cel mai pro­ba­bil din cau­za preţu­ri­lor nu toc­mai acce­si­bi­le. Anul aces­ta au mai fost scoa­se la vân­za­re, fără nici un rezul­tat, Vila „Mărul” B din Nept­un (cu dotări şi teren afe­rent de 2.046 metri pătra­ţi, clă­di­re S+P+E, supra­fa­ţă uti­lă 269 metri pătra­ţi), cu un preţ de por­ni­re a lici­ta­ţi­ei de 387.300 euro (fără TVA), dar şi Vila „Agi­gea” din Efo­rie Nord (cu dotări şi teren afe­rent de 6.972,18 metri pătra­ţi, clă­di­re S+P+1E, supra­fa­ţă con­stru­i­tă desfă­şu­ra­tă de 1.073,03 metri pătra­ţi), cu un preţ de por­ni­re de 1.313.500 euro (fără TVA).

Ca să vă faceţi o idee, la înce­pu­tul anu­lui tre­cut s‑a publi­cat o lis­tă cu o par­te din­tre imo­bi­le­le RAAPPS scoa­se la vân­za­re la acel moment şi cu preţu­ri­le de por­ni­re. Pen­tru Com­plex res­ta­u­rant Dună­rea, preţul era de aproa­pe 1,34 mili­oa­ne de euro, pen­tru Hotel şi bar Dacia, 2,4 mili­oa­ne de euro, iar pen­tru Vila Egre­ta şi Vila Cer­na, câte puţin pes­te 300.000 de euro.

 Cuget Liber, Luni, 25 Mar­tie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply