Primarul Cristian Radu a oferit flori doamnelor din Mangalia

0
276

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, însoţit de mai mulţi con­si­li­eri locali au fost pre­zenţi pe stră­zi­le ora­şu­lui, pe par­cur­sul între­gii zile de 8 Mar­tie, pen­tru a oferi flori şi feli­ci­tări doam­ne­lor şi domni­şoa­re­lor din loca­li­ta­te.

Pes­te 2000 de flori şi feli­ci­tări au fost dăru­i­te de edi­lul Cris­ti­an Radu cu oca­zia Zilei Inter­na­ţio­na­le a feme­ii.

Încă de la pri­me­le ore ale dimi­neţii repre­zen­tanţii muni­ci­pa­li­tă­ţii s‑au depla­sat la sedi­i­le insti­tu­ţi­i­lor din oraş pen­tru a le face o sur­pri­ză plă­cu­tă anga­ja­te­lor.

De ges­tul pri­ma­ru­lui s‑au bucu­rat cele câte­va sute de femei care lucrea­ză la Fabri­ca de con­fe­cţii „Lumo­tex”, sala­ri­a­te­le din cadrul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, pre­cum şi doam­ne­le în vâr­stă de la Cămi­nul de bătrâni din loca­li­ta­te.

Tot astăzi, doam­ne­le şi domni­şoa­re­le care s‑au aflat pe stră­zi­le ora­şu­lui au pri­mit flori şi feli­ci­tări, din par­tea edi­lu­lui.

Mă bucur că ziua de 8 Mar­tie îmi ofe­ră posi­bi­li­ta­tea de a trans­mi­te cele mai ale­se gân­duri tutu­ror mame­lor, buni­ce­lor, doam­ne­lor şi domni­şoa­re­lor din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. În ace­la­şi timp, doresc să le asi­gur de toa­tă preţu­i­rea şi res­pec­tul meu”, a afir­mat edi­lul Cris­ti­an Radu.

Vineri, 8 mar­tie 2013.8 Mar­tie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply