Primăria Mangalia va demola chioşcurile amplasate ilegal pe plaje

0
244

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu împre­u­nă cu mai mulţi repre­zen­tanţi ai Pri­mă­ri­ei şi Con­si­li­u­lui Local au con­ti­nu­at, mier­curi, 6 mar­tie, seria inspe­cţi­i­lor în  sudul lito­ra­lu­lui, în vede­rea pre­gă­ti­rii sezo­nu­lui estival.

În urma veri­fi­că­ri­lor în sta­ţiu­ni­le Venus şi Saturn, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a luat mai mul­te măsuri ce vizea­ză schim­ba­rea aspec­tu­lui aces­tor staţiuni.

În acest sens, edi­lul a dis­pus ca stâl­pii ce înca­drea­ză spa­ţi­ul ver­de să fie tăi­a­ţi, indi­ca­toa­re­le ine­ste­ti­ce, aşe­za­te la întâm­pla­re, înlo­cu­i­te cu alte­le rea­li­za­te după un con­cept uni­tar şi ampla­sa­te numai în locuri bine delimitate.

O serie de măsuri sta­bi­li­te de muni­ci­pa­li­ta­te vizea­ză rea­me­na­ja­rea ale­i­lor pie­to­na­le, toa­le­ta­rea spa­ţi­i­lor verzi, refa­ce­rea trotuarelor.

Alte lucrări de cură­ţe­nie în sta­ţiuni se refe­ră la demo­la­rea gar­du­ri­lor şi bari­e­re­lor care îngră­desc acce­sul turi­ş­ti­lor către pla­jă, sau care au fost ampla­sa­te ile­gal pe dome­ni­ul public.

De ase­me­nea, muni­ci­pa­li­ta­tea va rezi­lia uni­la­te­ral con­trac­te­le de con­ce­siu­ne înche­ia­te cu per­soa­ne fizi­ce sau juri­di­ce care nu au res­pec­tat cla­u­ze­le con­trac­tu­a­le, sau care au înche­iat un ast­fel de act, în mod ilegal.

Un exem­plu rele­vant îl con­sti­tu­ie ampla­sa­rea abu­zi­vă a chi­oş­cu­ri­lor pe pla­ja din Venus, sau a spa­ţi­i­lor din veci­nă­ta­tea pla­jei, lăsa­te în paragină.

Dacă agenţii eco­no­mici nu îşi demo­lea­ză aces­te spa­ţii, până la 1 Mai, va inter­ve­ni Pri­mă­ria, iar aceş­tia vor supor­ta con­tra­va­loa­rea fac­tu­rii pri­vind exe­cu­ţia de demolare.

Aco­lo unde am con­sta­tat nere­guli majo­re cu pri­vi­re la înche­ie­rea aces­tor con­trac­te, muni­ci­pa­li­ta­tea va lua măsu­ra rezi­li­e­rii uni­la­te­ra­le, iar spa­ţi­i­le res­pec­ti­ve vor avea o altă uti­li­ta­te”, a menţio­nat Cris­ti­an Radu.

În pri­vinţa par­că­ri­lor, aces­tea vor fi rea­me­na­ja­te de agenţii eco­no­mici care deţin loca­ţii turis­ti­ce în veci­nă­ta­tea lor.

Mier­curi, 6 mar­tie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

(foto: editiadesud.ro).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply